Anbefaler bru mellom Teie og Korten

Konsulentfirmaene Metier og Møreforsk mener at den beste løsningen for en veiforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy er Teie–Korten-løsningen med bru til Korten.

vegvesen kaurin ask

Direktør for Veg- og transportavdelingen i Region sør, Tore Kaurin (t.v.) og prosjektleder for KVU Tønsberg, Morten Ask, framla KS1-rapporten tirsdag formiddag.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Konsulentfirmaene har jobbet med å kvalitetssikre konklusjonene fra Konseptvalgutredningen (KVU) til Statens vegvesen. At konsulentene anbefaler bru mellom Teie og Korten betyr at de er enige med vegvesenet.

– Det er jo som å gå opp til eksamen på sett og vis. I dag falt sensuren, og vi er glade for at de kom til samme konklusjoner som oss, sier direktør for Veg- og transportavdelingen i Region sør, Tore Kaurin, til NRK.no.

Du kan lese rapporten her: Kvalitetssikring fase 1 (KS1 – Konseptvalg) for
transportsystemet i Tønsbergregionen
.

Rapporten er sendt til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

Les også:

Må forankres lokalpolitisk

Teie-Korten gir størst avlastning av sentrum og det nære omland. Den gir størst muligheter for en god kobling mot sentrum, inkludert jernbane og kollektivterminal, står det i rapporten.

Konsulentfirmaene anbefaler altså en bruløsning fra Teie til Korten, i ulike varianter. Disse skal avklares i et planprogram som skal behandles og forankres lokalpolitisk.

– Det er ikke gitt at det bare er én variant som blir utredet, sier direktør for Vegavdeling Vestfold, Ingunn Foss.

Roar Jonstang

Roar Jonstang, ordfører i Nøtterøy, synes det er bra at konsulentfirmaene synes vegvesenets løsning er best.

Foto: Yngve Tørrestad/NRK

En Vestfjordforbindelse er best på pris, men konsulentene mener at dette ikke vil løse trafikkproblemene i Tønsberg sentrum.

Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang synes det er bra at de eksterne konsulentene er enige med vegvesenet.

– Det støtter opp om konklusjonen i konseptvalgutredninga, som de fire kommunenes kommunestyrer, Tønsberg bystyre og fylkestinget støttet, sier han.

Jonstang forteller at disse vedtakene handlet om en nord-syd-løsning fra Korten til Jarlsberg.

– Nå virker det som at konsulentfirmaene og vegvesenet ønsker fokus på Korten, og at man først og fremst vil utrede en Korten-løsning.

Veien videre

Neste skritt er om regjeringa sier ja eller nei til vegvesenets konklusjon. Det kan ta opp til 4–6 måneder. Regjeringens grunnlag for dette notatet er KVU og KS1-rapportene, samt de 94 høringsuttalelsene som har kommet inn fra andre instanser.

Vegvesenet anslår at de kan begynne på fastlandsforbindelse i 2020.

– Før den tid håper vi å kunne gjennomføre en del mindre tiltak, både i forhold til gang- og sykkelvei og kollektivt, sier Foss.

På pressekonferansen kom det fram at konsulentene foreslo rundt 100 millioner til «småtiltak», som å rette opp de verste flaskehalsene.

I neste fase anbefaler KS1-konsulentene at kostnadene blir vurdert nøyere, slik at man får en bedre oversikt over det økonomiske. På tross av at konsulentene i Metier og Møreforsk anbefaler en bruforbindelse, menes Foss likevel ikke at en tunnel er helt skrinlagt.

– Vi må vente på hva regjeringsdokumentet sier. Dette vil også være veldig opp til lokalpolitikerne i de fire kommunene og fylkestinget, forklarer hun.

Jonstang tror at også de to tunnelalternativene vil bli utredet.

– Hva betyr konsulentfirmaenes konklusjon for Nøtterøy kommune?

– At vi kommer videre. Vi har allerede startet utredninger av en sammenføyning av Smidsrødveien og Kirkeveien, og har dette klart i kommuneplanarbeidet. Planen sendes ut på høring snart. Vi har dermed tjuvstartet litt. Forutsetningen for at vi kunne gjøre det, var en nord-syd løsning. Det ser det ut til at det blir nå, derfor er jeg litt lettet, sier han og smiler.

– Går ikke uten bompenger

Staten eier ingen veier i dette planområdet, det betyr at det er ingen vei utenom bompenger.

– Det er ingen mulighet til å finansiere dette uten bompenger. Det må finansieres i en kombinasjon av bompenger og fylkeskommunale investeringsmidler, men det er beskjedent hva fylkeskommunen har av investeringsmidler, så det blir en betydelig bompengeandel, sier Kaurin.

Konsulentene går sterkt inn for bruforbindelse. Er dette med bakgrunn i det økonomiske?

– Vi oppfatter at KS1-konsulentene begrunnelse først og fremst er de prissatte konsekvensene, som investerings- og drift- og vedlikeholdskostnader, som gjør at de er spissere i anbefalingen på bru enn det vi har vært, svarer Kaurin.

Videre sier Kaurin at arbeidet med kvalitetssikringa er svært viktig, og at det er en viktig milepæl for arbeidet videre at konsulentene har dratt samme slutning som Vegvesenet.

Skal unngå våtmarksområdene

I rapporten legger konsulenten som premiss og absolutt krav at en fastlandsforbindelse skal unngå våtmarksområdene.

– Dette er noe vi må utrede videre, altså ikke-prissatte konsekvensene som miljøkonsekvenser, i neste planfase. Det er viktige premisser videre, sier Foss.

– Det er vanskelig å gjøre detaljerte vurderinger av ikke-prissatte konsekvenser når vi er på nivået vi er nå. Dermed er det for eksempel vanskelig å si hvor mange kvadratmeter som går med og hvor nær man kommer Ramsarområder. Det blir neste fase, sier Tore Kaurin.

–Er det noe som kan stanse planene?

– Det ser veldig bra ut så langt. Det kan jo dukke opp troll av esken, men med det samarbeidsklimaet vi har i dette arbeidet tror jeg at dette vil gå veldig på skinner, sier Kaurin.