NRK Meny
Normal

Viktig friareal kan bli boligområde

I over 30 år har innbyggere hatt glede av friområdet i Ulvika i Tønsberg. Nå kan det hende den tiden er forbi dersom kommunen får gjennomslag for å etablere et boligområde der.

Naboer til Ulvika

Naboer til Ulvika friområde protesterer mot kommunens planer om å omregulere det til et boligområde. Fra venstre er nabo Geir Kåsa, Ulf Bjerke og Arbeiderpartipolitiker Liselotte Aune Lee.

Foto: Mathilde Torsøe / NRK

Friarealet ligger på Husvik og blir på folkemunne kalt «Hundremeterskogen». Området fungerer som et rekreasjonssted og lekeplass for barna ifølge naboene rundt.

Uakseptabelt å omregulere

Omreguleringsplanene har blitt behandlet av kommunen én gang tidligere, men den gangen valgte politikerne å legge saken ut til høring.

Nå er planen å legge til rette for syv nye eneboligtomter, en offentlig lekeplass og vei.

Nabo til friområdet, Ulf Bjerke, mener utbyggingen vil ødelegge for fremtidig lek og bruk av Ulvika.

– For oss er dette et herlig område som ligger nær kysten, vi så på friarealet som svært verdifullt for våre barn da de var små, sier Bjerke.

Han legger til at innsigelser fra fylkesmannen stemmer overens med den begrunnelsen som naboene rundt har kommet frem til.

– Et område som er satt av til friareal må bli regnet for å være det med et langsiktig perspektiv, ikke et kortsiktig, man kan ikke omregulere et friområde, mener han.

Hundremeterskogen

Området blir brukt som lekeplass og rekreasjonsområde hevder naboene. Kommunen mener området ligger brakk og brukes som fyllplass for hageavfall.

Foto: Mathilde Torsøe / NRK

Bekymret for barn og unge

Friarealet er på seks og en halv dekar, og utbygger foreslår å la en sjettedel stå igjen med blant annet lekeplassen.

I forrige uke var medlemmer fra Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø i fylkeskommunen på befaring i området.

– Vi som er folkevalgte for Arbeiderpartiet i hovedutvalget er bekymret for barn og unges interesser når det gjelder friarealet her, sier Liselotte Aune Lee.

Aune Lee hevder at hun har funnet flere feil og usannheter i dokumenter om Ulvika.

– Det gjelder blant annet hvordan området blir brukt til lek og som rekreasjonsområde. I dag har vi sett at det går stier her og at barna bruker det som lekeområde, sier Aune Lee.

Ikke store konsekvenser

Ifølge reguleringsplanen har ikke området i dag verdi som leke- og friluftsområde for barn og unge. Det er fylkesrådmann Egil Johansen uenig i. Dette kommer fram i innstillingen hans til saken.

Tønsberg kommune hevder på sin side at det er flere gode grunner til hvorfor området bør omreguleres.

– Områder som i dag er ganske tettbebygde i utgangspunktet utvikles videre og derfor det er viktig med videre fortetting av Ulvikåsen, sier Svein Rui som er leder for Utvalg for Bygge- og Arealsaker i kommunen.

Han peker også på at kommunen hevder at friarealet ligger brakk og brukes som fyllplass for hageavfall fra beboerne i området, men både naboer og fylkeskommunen tilbakeviser dette.

Rammer et lite område

Rui mener det vil stå mye igjen av friarealet etter en eventuell omregulering.

– Det er et utrolig lite område i det store friarealet som vil bli utbygd, så jeg ser ikke at konsekvensene kan bli så store, sier Rui.

Han legger til at det ikke er vanskelig for beboere rundt å finne store grøntområder i området rundt Ulvika.

–Det er bare å gå noen meter lenger enn de gjør i dag, det vil bli et stort grøntareal igjen etter en eventuell utbygging.

De siste ti-femten årene har en rådyrflokk hatt tilhold i skogen.

Taus grunneier

I innstillinga si påpeker fylkesrådmannen at det må skaffes fullverdig erstatningsareal når et friområde skal omdisponeres til boliger, men at det ikke vil skje i dette tilfellet.

Fylkesrådmannen reagerer også på at planforslaget ikke legger til rette for en langsiktig, god fortetting av området.

Det er grunneieren av friarealet, Elisabeth Takvam, som ønsker å bygge eneboligtomter, men hun ønsker ikke å kommentere saken.

Tirsdag 7. oktober skal Fylkeskommunens Hovedutvalg for Samferdsel, areal og miljø stemme over om de skal gå for rådmannens innstilling eller ikke.