Venstre: Carl-Erik Grimstad

Flyseteavgiften har vært positiv for Torp, mener førstekandidat Carl-Erik Grimstad i Vestfold Venstre. Han vil også slå Vestfold sammen med Buskerud og Telemark.

Profilbilde av Carl-Erik Grimstad.

Carl-Erik Grimstad er førstekandidat for Venstre i Vestfold. Han er 64 år gammel og bor på Tjøme.

Foto: Vestfold Venstre

Bane NOR og kommunene er ikke enige om Vestfoldbanens framtidige trasé gjennom Tønsberg. Hvordan bør konflikten løses uten å skape vesentlige forsinkelser i prosjektet?

– Strekningen fra Tønsberg og sørover mot Larvik bare må finne sin løsning. I ethvert nasjonalt infrastrukturprosjekt av denne størrelse må alle kommuner bidra for å finne en optimal løsning. 3 minutter spart reisetid høres ikke mye ut på denne del av strekningen, men disse 3 minuttene utgjør en viktig del av en samlet tidsreduksjon.

Konkret for strekningen Tønsberg-Larvik må vi ikke risikere forsinkelser og i en fase nå sette alt inn på å gjøre alt klart for brygging fra Larvik mot Sandefjord.

Venstre har tidligere også foreslått bruk av statlig plan på IC-strekningene.

(Plan og bygningslovens §18 har bestemmelser knyttet til bruk av statlig reguleringsplan. Selv om det er Miljøverndepartementet som er tillagt myndighet etter §18, kan denne myndigheten overføres til Samferdselsdepartementet (på samme måte som dette departementet hadde myndighet til å vedta den statlige planen for Gardermoen hovedflyplass), og delegere til Prosjektorganisasjonen å utarbeide planene).

Torp lufthavn har vært kritisk til både flypassasjeravgiften og avgiftene til Avinor. Hvilke betingelser bør private lufthavner som Torp få?

– Torps utfordringer overfor statlige myndigheter har vært høye avgifter som høy sektoravgift innenfor TMA Farris (Terminal Manoeuvring Area). TMA Farris er ifølge Torps ledelse ikke lenger aktuelt som eget TMA-område i og med at Rygges trafikk er borte.

Ellers fremhever Torp urettferdigheten med at de skal ta en vesentlig kostnad for tårnledelse mm knyttet til skoleflyging. Dette utgjør årlig flere millioner kroner. Som Torp påpeker er det en nasjonal oppgave å utdanne flygere. Nå er denne aktiviteten i vesentlig grad lagt til en privat flyplass.

Flypassasjeravgiften har ikke slått mer negativt ut for Torp enn andre flyplasser. Hvis noe har den heller ført noe positivt ved seg ved at Ryanair er tilbake etter at selskapet bestemte seg for å legge ned på Rygge.

NTP har slått fast at private flyplasser skal ha samme rammevilkår som Avinors. Det er noe uklart hva som skal legges i det, men det må opplagt få effekt for landingsavgifter og kanskje også resultatet av en eventuell omlegging av Taxfree-salget dersom Vinmonopolet overtar alkoholsalget.

Stortinget har vedtatt å slå sammen Vestfold og Telemark. Samtidig har Buskerud klaget på vedtaket om Viken-sammenslåingen. I hvilken grad bør det gjøres en ny vurdering av fylkessammenslåingene?

– Fra Venstre i Vestfold har vi hele tiden gått for en BTV-løsning, og også tydelig gitt den beskjeden videre til våre folk på Stortinget og i kommunalkomiteen. For oss er en BTV-løsning det som best løser de oppgavene st.mld. 22 om regionreformen, omhandler. I dag er hele 22 av 32 regionale statsorganer delt inn som BTV. Samhandling stat/region vil da kunne skje på en bedre måte. Senest i fjor fikk vi nytt felles politidistrikt, felles høgskole og i år NAV og Innovasjon Norge inndelt etter BTV.

Buskerud fylkesting vedtok med knapp margin i sitt juni møte at de ønsker å søke seg ut av Viken. Hva de i stedet vil, har de ikke vedtatt, men at de ønsker en Vestfold tilknytning uten Telemark, er signaler vi hører. Det vil igjen skvise Telemark og er ingen god løsning.

Det vil måtte være Stortinget som må omgjøre vedtaket om Viken (en gang på nyåret 2018 tidligst).

Fra Vestfolds side ønsker vi å gå videre med arbeidet med fellesnemnd etc. med Telemark. Vi kan ikke tilsidesette et stortingsvedtak i påvente av et nytt. Men for all del, blir Buskerud med TV, er det en gevinst for en ny region; Vestviken.

På hvilken måte bør trafikken gjennom byene reduseres for å bedre miljøet?

– Vestfold må med i bymiljøvtalene (byvekstavtalene). Her får byområdene 50–80 millioner årlig til kollektiv, gange og sykkeltiltak.

Det ble nærmest ved en tilfeldighet satt en stopper for framtidens byer da dagens ni byområder ble med. Tønsberg regionen alene utgjør Norges 5. største mht. innbyggere. Vi skal ikke misunne Grenland, Nedre Glomma eller Buskerudbyen, men har lov til å sette spørsmålstegn hvorfor ikke det åpnes for flere områder inn. Vegdirektøren støtter i så måte Vestfold fullt ut i denne kampen.

Som et apropos kan nevnes at det i Grenland har blitt 17 % flere brukere av kollektivtrafikken etter midler tilført fra bymiljøavtalene til utvidet satsing.

Hva mener du er den viktigste saken for Vestfold i kommende stortingsperiode?

– I tillegg til de sakene Vestfold Venstre går til valg på (Oslofjorden, lærerne, gründervirksomheten) vil det være viktig for Vestfold å få tilgang til statlig virksomhet som flyttes ut av Oslo. Det mest aktuelle er en ny Politihøgskole til Larvik-området. Dette er et ønske som både Vestfold og Telemark står bak, Stavern har allerede et mindre utdannelsestilbud knyttet til Justissektorens senter på Fredriksvern. Vi bør også ligge godt an for å få et nytt fengsel i Vestfold.