Unødvendig tunnelsikring

Kilder i Vegvesenet mener ekstrasikringen av de nye tunnelene på E 18 i Vestfold er unødvendig.

Den nye E 18 i Vestfold
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Kravet til brannsikkerheten i tunneler ble endret i desember i fjor. Det er den direkte årsaken til åpning av veien er utsatt.

Da brannkravene ble endret, ble det en lang prosess for å finne ut hvordan de nye tunnelene på E 18 i Vestfold skulle sikres.

Kravene ble  justert etter EU's krav om minimum tunnelsikkerhet og dreide seg spesielt om krav til brannbelastning og nødvendig lufthastighet på ventilasjonsvifter ved en brann.

Nå viser det seg at kravene er unødvendige.

Lang saksbehandling

Det gikk et halvt år fra kravene til brannsikkerhet ble endret, og til Statens Vegvesen i Vestfold fikk anledning til å montere avansert kameraovervåking, i stedet for å bytte ut alle monterte vifter til større dimensjoner. Det arbeidet kunne bli både tidkrevende og kostbart.

I den eksterne rapporten etter raset i Hanekleivtunnelen, som ble lagt farm for en uke siden, står det blant annet:

"I Region sør fremheves sen respons fra Vegdirektoratet som et styringsproblem.

Et eksempel er en pågående diskusjon om krav til brannsikring i tunneler. her opplever en at direktoratet ikke klarer å etablere en overordnet prosess for å finne en felles løsning, men heller overlater til den enkelte prosjektleder å løse problemet".

Aksepterte kameraer

Statens Vegvesen i Vestfold fikk på sensommeren i år omsider aksept for å kjøpe inn 84 kameraer for å overvåke de nye tunnelene på E 18, i stedet for å montere kraftigere vifter enn det som alt var gjort. Disse viftene var montert etter normalen før kravene ble endret i desember i fjor.

Vegdirektoratet reduserer kravene

Nå går altså Vegdirektoratet tilbake på noen av kravene.

I et internt notat fra Vegdirektoratet til regionene, som NRK Østafjells har fått tilgang til, skriver direktoratet at kravene snarest bør endres. Det gjelder spesielt kravene til korte tunneler klasse F som har to løp og som er mellom 0,5 - 1 km lange. De nye tunnelene på E 18 i Vestfold er i denne klassen.

Vegdirektoratet skriver blant annet i notatet: "For toløpstunneler, særlig korte, virker det som om kravene har blitt for strenge".

De foreslår derfor i notatet at håndbokens avsnitt om brannsikring endres snarest. Notatet sier også at dette er et resultat av drøftinger med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og SINTEF NBL, som er Norges branntekniske kompetansesenter som utfører branntester og dokumentasjon.

Ingen krav fra brannvesenet

Brannvesenet lokalt kan stille tilleggskrav. NRK kjenner til at brannvesenet i Vestfold ikke stilte krav om denne tilleggssikringen. De forutsatte at sikkerheten ble ivaretatt gjennom normalen. Nå blir altså normalen endret.

Sikringen trolig unødvendig

Kilder i Vegvesenet sier til NRK Østafjells at dersom endringene fra Vegdirektoratet hadde kommet noen få uker tidligere, hadde det trolig ikke vært nødvendig å ettersikre de nye tunnelene i Vestfold med 84 kameraer og flere andre installasjoner til mellom 5 og 10 millioner kroner. I prinsippet var de alt godt nok sikret slik de ble bygget.

Tilleggssikringen som nå utføres på den nye delen av E 18 i Vestfold er den direkte årsaken til at åpningen av den nye E 18 er utsatt.

En tilsvarende sikring blir også gjort i Frodeåstunnelen i Tønsberg, men den tunnelen er 1910 meter lang og omfattes således ikke samme grad av endringene som E 18.

LES OGSÅ: E 18 åpning utsatt igjen