NRK Meny
Normal

Sårbarheten til bruene på E18 bør vurderes

Fylkesmannen anbefaler at Statens vegvesen vurderer risiko og sårbarhet ved samtlige bruer på E18 i Vestfold etter kollapsen av Skjeggestadbrua.

Skjeggestadbrua

Rapporten fra Fylkesmannen i Vestfold tar ikke for seg årsak, skyldspørsmål eller miljøkonsekvenser i forbindelse med kollapsen av Skjeggestadbrua.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Ved 15-tida mandag 2. februar i år førte et leirskred til svikt i flere brupilarer på det sørgående løpet av Skjeggestadbrua på E18. Ingen ble skadet, men flere personer måtte evakueres fra bilene på skadestedet.

Nå har Fylkesmannen i Vestfold i samarbeid med Statens vegvesen evaluert håndteringen etter det som skjedde. Rapporten har tatt for seg krisehåndteringen med kartlegging av hendelsesforløp, sårbarhet i forkant av hendelsen og varslingskjeden. Det er gjort intervjuer i alle virksomheter og etater som ble involvert etter kollapsen.

Finnes ikke planer for bruene

I rapporten pekes det på at det er laget egne beredskapsplaner for de lengste tunnelene i fylket, men at det ikke finnes tilsvarende planer for bruene. Det bekreftes også av intervjuene som er gjort. De viser at virksomhetene har laget risiko- og sårbarhetsanalyser, men at disse ikke tar for seg brukollapser.

Rapporten konkluderer med at brukollapsen ble håndtert på en tilfredsstillende måte, men at det er et forbedringspotensial. Blant annet bør kommuner i fylket med infrastruktur som vei, jernbane, sjøfart og luftfart som et minimum vurdere hendelser som kan påvirke kommunen.

Bør se på alle bruer

Fylkesmannen anbefaler at Statens vegvesen gjennomgår eget planverk og rutiner for varsling av ekstern beredskap. Videre mener fylkesmannen at vegvesenet bør vurdere risiko og sårbarhet ved de øvrige bruene langs E18 gjennom Vestfold.

Skjeggestadbrua sprenges

Det sørgående løpet på Skjeggestadbrua ble sprengt for å fjerne den ødelagte delen før gjenoppbygging.