Ikke funnet beviser for korrupsjon på Tjøme

Granskingsselskapet BDO presenterte sin rapport onsdag kveld og de mener det ikke foreligger beviser på korrupsjon. Men det er åpenbart ting kommunen må ta tak i.

Her leses oppsummeringen fra rapporten

IKKE KORRUPSJON: Her leser rådgiver, Thomas Nielsen, fra granskingsselskapet BDO.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Det er funnet saksbehandlingsfeil og dermed kritikkverdige forhold, men ikke beviser for korrupsjon, sier rådmann Johnny Steinsvåg.

Granskerne fra BDO vil ikke gi noen kommentar og viser til rapporten som er lagt ut på Tjøme kommunes hjemmesider.

Ordfører Bente K. Bjerke er glad for at rapporten viser at påstanden om korrupsjon og særbehandling av Breili & Partnere er tilbakevist.

– Det har vært fremsatt en lang rekke alvorlige beskyldninger mot våre saksbehandlere, også om alvorlige straffbare forhold. Dette har vært svært belastende for oss alle, men særlig de to det gjelder. Jeg håper at dette nå er et tilbakelagt stadium, sier ordføreren på kommunens hjemmesider.

De to saksbehandlerne skal ifølge rapporten ikke ha vært inhabile til å behandle saker fra Breili & Partnere. Og arkitektfirmaet skal ikke ha blitt forskjellsbehandlet i forhold til andre aktører, sier kommunen onsdag kveld.

Etiske brudd

Videre går det frem av rapporten at det har vært svakheter i kommunens saksbehandling, men blant de gjennomgåtte sakene er det ikke funnet vedtak som skulle hatt et annet innhold. Men det er bevist brudd på kommunens etiske regelverk

Ordføreren har merket seg at BDO har funnet svakheter med saksbehandlingen og hun ser at kommunen klart har hatt forbedringspunkter hva gjelder saksbehandlingen.

– Kommunen har allerede tatt grep som sikrer saksbehandlingen frem til sammenslåingen, sier hun.

Lettet klient

Advokaten til den nåværende byggesakslederen, Anne-Lise Mala Fredriksen, sier dette til NRK onsdag kveld:

– Denne saken har vært en stor belastning for min klient, men han er nå glad for at granskingen er avsluttet. Nå ber vi om tid til å sette oss inn i rapporten, før vi eventuelt kommenterer noe mer.

Dette skriver kommunen om bakgrunnen for saken:

Tjøme kommune ble fra publikum og gjennom media forsommeren 2017 gjort kjent med mulige kritikkverdige forhold av kommunens byggesaksbehandling. Det ble antydet sammenblanding av interesser og korrupsjonslignende forhold. Rådmannen fant opplysningene som fremkom bekymringsfulle, og vurderte at opplysningene kunne få alvorlige konsekvenser på flere plan dersom opplysningene medførte riktighet. Rådmannen mente det var av avgjørende betydning å få klarlagt faktum slik at kommunens videre håndtering kunne skje på et korrekt faktisk grunnlag.

Dette er mandatet som granskingsselskapet BDO ble gitt:

1. Hvorvidt nåværende og/eller tidligere ansatte i kommunens byggesaksavdeling har ytt tjenester utover kommunens veiledningsplikt i byggesaker, herunder om dette er ytt gjennom egne foretak.

2. Dersom det identifiseres tjenester som omtalt i punkt 1, skal sakene tjenestene knytter seg til gjennomgås for å avklare om de er behandlet i tråd med gjeldende regelverk og praksis i kommunen.

3. Hvorvidt nåværende og/eller tidligere ansatte i kommunen har behandlet saker der de var inhabile på grunn av sin eventuelle relasjon til det aktuelle arkitektkontoret.

4. Hvorvidt dispensasjonssaker der det aktuelle arkitektkontoret har vært involvert er behandlet i tråd med gjeldende regelverk og praksis.

5. Hvorvidt kommunens etiske retningslinjer og annet relevant regelverk er fulgt og om de har vært tilstrekkelige