Dette betyr statsbudsjettet for Vestfold

Regjeringen la torsdag fram sitt forslag til statsbudsjett 2017. Her er budsjettforslagene som omhandler Vestfold.

Statsbudsjett 2017. Finansminister Siv Jensen (Frp)

Siv Jensen legger torsdag fram regjeringens forslag til statsbudsjett.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Torsdag klokken 10 presenterte finansminister Siv Jensen regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. Finansministeren bruker 225 milliarder oljepenger, blant annet på skattelettelser og tiltak for å få ned arbeidsledigheten.

Her ser du forslagene som spesifikt handler om Vestfold:

E18-utbyggingen fortsetter som planlagt

Store deler av pengene til samferdsel går til å videreføre allerede påbegynte prosjekter på E18.

 • 890 millioner kroner er foreslått til prosjektet Bommestad – Sky, Larvik kommune. Av dette er 350 millioner kroner statlige midler, mens 540 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
 • Det settes av 70 millioner kroner til refusjon for prosjektet E18 Gulli-Langåker i Tønsberg, Stokke og Sandefjord kommune. Anleggsarbeidene startet i 2011, og strekningen ble åpnet for trafikk i 2014. Prosjektet omfattet utviding av dagens tofelts vei til firefelts vei.
 • Det settes av midler til restfinansiering av arbeidene på Skjeggestad bru i Holmestrand kommune på E18 i Vestfold etter kvikkleireskredet i februar 2015.
 • Det settes også av midler til videreføring av arbeidene i seks tunneler på E18 i Nordre Vestfold (Hanekleiva, Løken, Hillestad, Bringåker, Botne og Brekke i Sande, Holmestrand og Re kommuner).

Penger til gang- og sykkelvei

 • Det legges til grunn midler til å fullføre byggingen av gang- og sykkelvei på strekningen Midgard – Jernbanegata på riksveg 19 i Horten kommune.
 • Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015 og 2016, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Vestfold i 2017 blir med dette 112,9 millioner kroner og rentekompensasjon på 6,1 millioner kroner.

Vestfoldbanen

 • Det foreslås 359 millioner kroner til ferdigstilling av prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen. Midlene i 2017 skal blant annet brukes til å planlegge de avsluttende arbeidene med kollektivterminalen, samt arbeid med tilbakeføring av nedlagt bane i tråd med reguleringsbestemmelsene.
 • Det foreslås 564 mill. kroner til prosjektet Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen. Dobbeltsporet på den 22,8 kilometer lange strekningen omfatter blant annet sju tunneler og ti bruer, og er dimensjonert for 250 km/t.
 • Det er satt av 1 349 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet, inkludert Vestfoldbanen. I 2017 prioriteres blant annet arbeid med detalj- og reguleringsplan for strekningen Nykirke-Barkåker.
 • Det foreslås 2 mill. kroner til sluttoppgjør for ombygging av Sem stasjon utenfor Tønsberg. Prosjektet har omfattet bytte av sporveksler samt sporarbeider og oppgradering av anlegg på stasjonen.

Opprydning av sjøbunn i Sandefjord

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 650 sjøfolk i Vestfold omfattet av tilskuddsordningen.
 • Regjeringen styrker forskning på marine økosystemer og rent hav, inkludert 600 000 kroner til pilotprosjekt for bevaring av kysttorsk i Færder nasjonalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til statlig støtte til opprydding i gamle forurensninger i sjøbunn, vann og grunn med ca. 100 millioner kroner. Økningen vil sikre nødvendig videreføring i 2017 av oppryddingen i Puddefjorden i Bergen og i Sandefjord.
 • Regjeringen foreslår å bevilge i underkant av 1,1 milliarder kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltningsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Tønsberg.

Skredsikring i Re

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 350 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav 310 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestfold vil bli prioritert i 2017, herunder sikring mot kvikkleireskred i Ramnes i Re kommune.
 • Regjeringen planlegger å bruke tre millioner kroner i 2017 til forberedelser for miljøsanering av Horten indre havn.

Høgskolen får to millioner

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSØN) med to millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.

Forskning og bredbåndsutbygging

 • Tilskudd til bredbåndsutbygging: Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjekt.

Mindre penger til kultur i Forsvaret

 • Regjeringen foreslår å redusere driften av kultur i Forsvaret med 19,2 millioner kroner. Budsjettet legger opp til at dagens fem militære korps redseres til tre. I langtidsplanen for Forsvaret er Marinemusikken i Horten foreslått nedlagt.
 • Resterende virksomhet for Luftforsvarets avdeling på Mågerø planlegges flyttet.

Fylkeskommunen

 • Vestfold fylkeskommune er foreslått 8 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (1 million kroner).