NRK Meny
Normal

Åpner for industri i Essoskogen

Et rundt 160 mål stort naturområde av nasjonal verdi utenfor Tønsberg blir regulert til industri. Det har kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, avgjort.

Jan Tore Sanner

Raffineridirektøren er fornøyd med svaret fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. (Bildet: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner)

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet frem til at det ikke er nødvendig å gjøre endringer i reguleringsplan for Slagen energipark i Tønsberg kommune.

Raffineridirektør ved Esso-raffineriet Tore Revå er glad for svaret.

– Vi synes jo dette er et godt svar og et riktig svar. Særlig fordi vi synes det nå er bedre balanse mellom de forskjellige interessene.

Revå mener det i omgjøringen av reguleringsplanen var lagt for mye vekt på naturinteressene og liten balanse mot næringsinteressene. Prosessen har tatt tid og raffineridirektøren sier de ikke har noen konkret plan for når en eventuell bygging kan starte.

– Det tør jeg ikke spekulere i. Vi har lagt alle mulige prosjekter på is for dette området mens vi har ventet på en avgjørelse.

Naturområdet er av nasjonal verdi

Ifølge Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen er naturområdet er av nasjonal

verdi. Avdelingen peker på at det er funnet mange truede arter og nær truede arter i skogsområdet. Deriblant to rødlistede sopparter og en rødlistet karplante.

Essoskogen er et av områdene med mangfoldig edelløvskog. Hele ti prosent av de rødlistede artene i Norge holder til i edelløvskogene. Men skogene er små og truet av utbygging, hogst og gjengroing og for lite er vernet.

De viktigste naturinteressene knytter seg til det området som er avsatt til naturvern i planen.

Les også:

Artikkelen fortsetter under bildet.

Esso-raffineriet på Slagentangen

Arkivbilde: Esso-raffineriet på Slagentangen.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Detaljregulering før det kan bygges

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt krav om detaljregulering før det kan bygges på området.

Fylkesmannen skriver i et brev fra 2012:

«Fylkesmannen kjenner ikke til noe tilsvarende høyproduktivt skogsområde med beliggenhet ved sjøen, med samme størrelse og variasjon og uten større tekniske inngrep i fylket. … En full utbygging av planområdet vil etter fylkesmannens vurdering medføre betydelige negative konsekvenser for geologiske naturverdier, og for fuglefauna både i planområdet og i omkringliggende områder».

Tore Revå sier han forstår at det er viktig å tenke på naturen, men sier det kun dreier seg om et lite område som er berørt av industri.

– Det er et viktig og flott område, men det er kun et lite område av Essoskogen som er berørt av industrien. Det jeg synes er fint er at det nå er en bedre balanse mellom naturinteresser og næringsinteresser som vi også mener er viktig.

Miljøvennlig industri

Ordfører i Tønsberg kommune, Petter Berg, forteller at departementet kun har stadfestet den reguleringsplanen som har vært der siden 90-årene.

– Det betyr at dette området på 160 mål kan disponeres til næringsvirksomheter som er basert på spillvarmen til Esso. Miljøvennlig industri som tar i bruk overskuddsvarmen til Esso, forteller han.

Hensyn til naturmangfoldet

Departementet forutsetter at kommunen ved en eventuell detaljregulering vurderer forholdet til naturmangfoldet i området, med sikte på å ivareta det best mulig ut fra dagens situasjon og den kunnskapen som nå foreligger.

Det må vurderes om det er behov for å regulere inn buffersoner og gi reguleringsbestemmelser av hensyn til naturmangfold.

Esso har lenge jobbet for å bygge et søppelforbrenningsanlegg på et av raffineriets områder. Revå tror ikke lenger disse planene vil bli realisert.

– Godkjenningen og muligheten for det kan vi jo selvsagt beholde, men sannsynligheten for at det blir bygget vil jeg si er meget liten. Etter at det ble bygget et forbrenningsanlegg på Kilen i forbindelse med fjernvarmeprosjektet i Tønsberg, tror jeg sannsynligheten for avfallsforbrenning på Slagentangen er omtrent lik null.