Hopp til innhold

Sp: – Dyrevelferd handler om mer enn sirkuselefanter og hvalfangst

Senterpartiet raser mot dyrevernorganisasjonene etter at de havnet på jumboplass på deres kåringer over partienes omtanke for dyra.

Erling Sande

– USERIØST OG SNEVERT: Er det noen som er akterutseilt, så er det noen som forsøker på å få dyrevelferd til å handle om hvalfangst og sirkushelefanter, sier Erling Sande i Senterpartiet.

Foto: Stortinget

– Først ble jeg urolig, men da jeg gikk inn og så på hvordan de hadde definert dyrevelferd, ble jeg overrasket over hvor snevre og useriøse undersøkelsene er, svarer Erling Sande (Sp) som er leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Senterpartiet får karakter 1

Partiet som trekker til seg halvparten av Bondelagets medlemmer burde hatt en utfyllende dyrevelferdspoltikk. I utkastet til partiprogram var dyrevelferd overhodet ikke nevnt, men på landsmøtet fikk de inn en generell formulering, nemlig at ”god dyrevelferd er et mål i seg selv”. Det er trist at dyrene som står i bøndenes tjeneste fra fødsel til død ikke er verdiget et eneste konkret velgjørende krav.

En ny runde med et Senterparti-styrt landbruksdepartement vil trolig være en ulykke for dyrene. Men enten man stemmer rødt, blått eller grønt finnes det nå gode alternativer for dem som mener vi har et felles ansvar for å bedre dyrevelferden her i landet. Kilde: Dyrevernalliansen.

Noah: Akterutseilt på alle punkter – det går ikke an å bli dårligere.

Noahs og Dyrevernalliansens velgerguide

Høyre får karakter 1

De har ikke et eneste konkret punkt om dyrevelferd. Det eneste de oppgir er en generell setning om at Norge skal ligge i fremste rekke på dyrevelferd. Dette virker hult når de ofte støtter pelsnæringen offentlig, selv om de har unnlatt å nevne pels i sitt nye partiprogram. Kilde: Dyrevernalliansen

Noah: Selv om de lover å ligge i «fremste rekke» på dyrevelferd, finnes ingen konkrete tiltak for å oppnå dette.

Noahs og Dyrevernalliansens velgerguide

Kristelig Folkeparti får karakter 2

De mangler en politikk på området, og ønsker fortsatt pelsdyrdrift. Pluss er punktet om mer øko-mat og begrensning av dyreforsøk. KrF er også opptatt av avlsbegrensinger fordi dette berører skaperverket. Det virker som det er kristendommen og ikke dyrevelferden i seg selv som er førende. Kilde: Dyrevernalliansen

Noah: Uklare på det meste og dårlige på rovdyr, et pluss for innrømmelse om kjøttkonsum og reduksjon av dyreforsøk.

Noahs og Dyrevernalliansens velgerguide

Fremskrittspartiet får karakter 3

Deres ja til fortsatt pelsdyroppdrett trekker ned, men partiet har på noen felt en god og konkret dyrevelferdspolitikk. Frp går til valg på dyrepoliti samt lik tilgang til veterinærtjenester over hele landet. Person som er uskikket til å holde dyr skal raskt miste retten til dyrehold. De vil også trekke tilbake statsstøtten til pelsdyrnæringen. Partiet mangler en fullskala politikk på feltet. Kilde: Dyrevernalliansen

Noah: Uklare eller dårlige på mange viktige punkter. Motstand av subsidier og motstand av forbud kansellerer hverandre i pelsdyrsaken. Pluss for støtte til dyrepoliti, men trekk for standpunktet om utradering av ulv i Norge.

Noahs og Dyrevernalliansens velgerguide

Sosialistisk Venstreparti får karakter 5-

SV har et gjennomtenkt program på dyrevelferd med mange av de samme sakene som også Venstre og MDG har, som forbud mot pelsdyr, ville dyr i sirkus, velferd for oppdrettsfisk og et statlig dyretilsyn. De ligger hårfint etter da programmet er noe mindre utfyllende, men dette er en betydelig forbedring fra forrige program som manglet konkrete forslag. Kilde: Dyrevernalliansen.

Noah: SV er klare på flere viktige punkter. Pluss for rehabilitering av oljeskadde dyr og importforbud mot pels, men trekk på for lite offensiv rovdyrpolitikk.

Noahs og Dyrevernalliansens velgerguide

Arbeiderpartiet får karakter 3+

De redder seg inn fordi de nå har programfestet en avvikling av pelsdyrnæringen. Men landets neste største parti mangler en gjennomgående politikk på dyrevelferd. Ap burde ha utformet en politikk på viktige områder som dyreforsøk ville dyr i sirkus, fiskevelferd samt et mer velfungerende dyretilsyn, men dette er ikke nevnt. Kilde: Dyrevernalliansen

Noah: Svake på de fleste punkter, men på papiret klare på avvikling av pelsdyroppdrett.

Noahs og Dyrevernalliansens velgerguide

Miljøpartiet de Grønne får karakter 6-

MDG har et konkret og utfyllende program (...) De vil avvikle pelsdyrhold, forby ville dyr i sirkus, opprette et eget dyrepoliti og ha en egen avdeling for dyrevelferd som gjør at dette ikke konkurrerer med næringsinteressene i landbruket slik vi ser i dag. MDG vil også bedre velferden for den sykdomsbefengte oppdrettsfisken. Partiet har i tillegg en politikk på så godt som alle ti punkter og har dyrevelferd som en naturlig del av sitt politiske kart. Kilde: Dyrevernalliansen.

Noah: Fortsatt mest offensivt og dekker vesentlige saker, men har mer å hente på rovdyrpolitikk og flere konkrete endringer for alle dyr som lever i bur og binger.

Noahs og Dyrevernalliansens velgerguide

Venstre (V) får karakter 5+
Venstre har dyrevelferd som et nytt stort felt. De har i likhet med MDG programfestet en rekke merkesaker som forbud mot pelsdyrhold og ville dyr i sirkus. De vil bedre forholdene for kylling, ha et eget dyretilsyn, men stemte ned forslaget om dyrepoliti. Venstre vil også investere i alternativer til dyreforsøk. Kilde: Dyrevernalliansen.

Noah: Klare på flere viktige punkter. Pluss for godt fokus på rovdyr og kjøttproduksjon, men trekk for vaghet om dyreverntilsyn og aktiv støtte av sel/hvalfangst.

Noahs og Dyrevernalliansens velgerguide

Rødt får karakter 4

Partiet har fått et tydelig program på dyrevelferd. Rødt sier nei til pels og ja til redusert kjøttforbruk, samt mer utetid og økologisk drift. Men Rødt mangler fortsatt et fullskalaprogram for dyrevelferd. Selv om de er på god vei nevnes for eksempel ikke sirkusdyr og forsøksdyr. Dessuten sier de ja til begrenset fangst av hval og sel. Kilde: Dyrevernalliansen

Noah: Svake på de fleste punkter, men klare på avvikling av pelsdyroppdrett.

Noahs og Dyrevernalliansens velgerguide

Dyrevernalliansen og Noah har laget hver sin velgerguide over høstens stortingsvalg, der de vurderer de ulike de politiske partiens progammer når det gjelder dyrevelferd.

Miljøpartiet de Grønne fikk toppscore, mens Senterpartiet endte opp som versting i begge organisasjonenes vurdering. Det får Senterpartiet til å se rødt:

– Er det noen som er akterutseilt, så er det de som forsøker på å få dyrevelferd til å handle om hvalfangst og sirkushelefanter. Dyrevelferd handler om mye mer. For Senterpartiet så handler dyrevelferd om at dyra skal ha det godt, og er det noen som har stått på for både krav både i landbruk og for kjæledyr, så er det jo Senterpartiet, tordner Sande.

Han peker på områder som etikk i jakt og slaktemetoder, kontroll med dyrehold og god dekning av veterinærer for at dyra ikke skal ha unødige lidelser, som noen dyrevelferd-saker som Sp har hatt høyt på agendaen.

– Dette har vi hatt stort fokus på de åtte årene vi har styrt, og jeg tror ikke folk kjenner seg igjen i den svartmalinga som disse organisasjonene bedriver, sier Sande.

– Dere får kritikk for at dere ikke nevner noen konkrete punkter om dyrevelferd i programmet deres samtidig som dere sier dere er opptatt av dette. Hva sier du til det?

– Vi er veldig tydelige på i vårt program av dyrevelferd er er mål i seg selv, så er det sånn at alle interesseorganisasjoner, uansett hva slags sak de kjemper for, ønsker at de politiske programmene skal handle enda mer om deres sak, men da hadde politiske program ha vært på flere tusen sider, svarer Sp-politikeren.

Høyre: – Vi burde fått bedre karakter

Høyre mener dyrevernorganisasjonenes vurderinger er altfor farget av deres eget syn på pelsdyrpolitikken.

– Jeg er overrasket og selvfølgelig misfornøyd med at Høyre kommer så dårlig ut. Jeg mener vi hadde fortjent en bedre karakter ut fra våre holdninger til dyrevelferd, sier Svein Flåtten som er første nestleder i Næringskomiteen for Høyre.

– Høyre er for strenge krav når det gjelder dyrevelferd, og det hadde Noah og Dyrevernalliansen sett dersom de hadde lest Høyres alternative landbruksmelding.

– Kritikken går på at dere burde ha hatt mer og konkrete punkter om dyrevelferd i programmet deres. Hva sier du til det?

– Det er mulig vi burde hatt mer om dette i programmet vårt, men det er begrenset hva vi får inn i et stortingsprogram, sier Flåtten.

Ap: – Overrasket

– Vi er overrasket over utfallet på målingen, og viser til at det er vår regjering som har innført en ny dyrevelferdslov som plasserer oss i front når det gjelder dyrevelferden. I dyrevelferdsloven slås det nå fast at dyr har en egenverdi, uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for oss mennesker, skriver Arbeiderpartiet i en e-post til NRK.

De mener partiet har«uttrykkelig slått fast i programmet et krav om at håndtering av dyr må skje med omsorg og respekt for dyrets egenart.»

– I programmet vårt har vi bl.a. varslet at vi vil styrke Mattilsynet for å sikre at de kan prioritere tilsyn med dyrevelferden, og bidra til at regelverket følges aktivt opp. Selv om dyreforsøk ikke er nevnt i programmet, har vår regjering økt bevilgningen over statsbudsjettet til Norecopa for å kunne styrke arbeidet med alternativer til dyreforsøk.

De skriver også at den rød-grønne regjeringen har økt støtten til flere dyrevernorganisasjoner over statsbudsjettet fordi de ser det som viktig å støtte holdningsskapende arbeid, som dyrevernorganisasjoner gjør, økonomisk.

KrF: Innrømmer at de ikke har tatt stilling til pelsdyr

KrFs stortingsrepresentant rigmor Andersen Eide skriver i en E-post til NRK at partiet tar dyrevelferd på alvor.

– Det er riktig at KrF ikke vil ta stilling til en eventuell nedleggelse av pelsdyrnæringen før det foreligger en grundig gjennomgang av næringen. Denne ble varslet at skulle komme i løpet av våren, men landbruksdepartementet har utsatt den på ubestemt tid. Det er uholdbart, sier Eide.

– Vi legger ikke skjul på at vi mener at tillitten til pelsdyrnæringen er tynnslitt, og vi mener det er på høy tid at useriøse aktører nå lukes ut, legger hun til.

For å sette økt fokus på dyrevelferd, mener KrF at Mattilsynet må få flere ressurser, slik at de kan gjennomføre flere og bedre kontroller.

SV: – En egenverdi å ta godt vare på dyr

– For SV er det en selvstendig verdi å ta godt vare på dyr og derfor har vi vært opptatt av å utvikle vår politikk på området, skriver miljøvernminister Bård Vegar Solhjell per e-post til NRK.

– Vi har jobbet systematisk i regjering for å få til et forbud mot pelsdyrnæringen og vi ønsker også å etablere et eget dyretilsyn i Norge, skriver han.

Frp: – Hjelper ikke med krav når andre er imot

Ifølge Frps næringspolitiske talsmann Harald T. Nesvik har Frp et godt forhold til dyrevernorganisasjonene, og er opptatt av å lytte til deres viktige innspill i debatten om dyrevelferd.

– FrP er veldig opptatt av dyrevelferd. Jeg er glad for at man setter pris på vår kamp for å få et eget dyrepoliti. Jeg registrerer at vi trekkes ned fordi vi ikke vil forby pelsdyroppdrett, men det nevnes ikke at vi vil fjerne subsidiene til næringen, sier Nesvik.

Han sier Frp er for at det skal stilles strenge krav til pelsdyrnæringa:

– Det hjelper fint lite å forby næringen når andre land opprettholder pelsdyroppdrett, og hvor det ikke stilles strenge krav til næringen, sier han.

MDG: – Veldig hyggelig

Miljøpartiet de Grønne (MDG) stod begge kåringene med glans:

– Det er veldig hyggelig, men kanskje ikke så overaskende siden dyrevelferd alltid har stått veldig sterkt i partiet, sier Hanna e. Marcussen, som er stortingskandidat for MDG.

Hun sier MDGs kjerneverdier dreier seg om solidaritet med fremtidige generasjoner, natur og dyr.

– I det ligger det at vi har en respekt for andre levende vesner, som gjør at dyrevern står sterkt i partiet.

Hun tror interessen for dyrevelferd er stor i den norske befolkning.

– Jeg tror det er mange som bryr seg. Folk er jo veldig ofte glade i dyra sine, så jeg synes det er rart at dette ikke er en større sak i politikken, sier Marcussen.

– Er det dyrevelferd som skal få dere inn på Stortinget til høsten?

– Vi er tydelige på at det er miljø og klima som er viktigst for oss, men når vi kommer inn på tinget, så er dyrevelferd også en sak som vi skal gjøre en forskjell i, mener stortingskandidaten.

Venstre: – Veldig glade

Venstre kommer også godt ut på kåringene. Stortingskandidat Guri Melby sier partiet er glade for resultatet.

– Det handler om at vi ser på dyr som noe med egenverdi, og ikke bare er til nytt for oss mennesker, og da er det også viktig at vi behandler dem med respekt. Det sier noe om oss som samfunn hvordan vi behandler dyra, sier Melby.

Hun mener dyrevernarbeidet har stått stille under de rød-grønne, og at det er behov for innskjerping på mange områder.

– Dyrevelferden har blitt stemoderlig behandlet de siste åtte åra med Senterpartiet i regjering og som landbruksminister. Vi må avvikle pelsdyrnæringa og så er det på høy tid at vi får ny dyrevernsmelding, sier Melby.

NRK har også bedt om kommentarer fra partiet Rødt, men de hadde ikke anledning til å svare.

Les mer om stortingsvalget

Flere hundre mennesker møtte opp i Dronningparken for å gå et glimt av Erna Solberg og den nye borgerlige regjeringen.

– Siv får gjennomført det hun lover

Den nyvalgte regjeringen ble mottatt som superstjerner da de møtte folket i Dronningparken i Oslo i ettermiddag.

– Eg veit at eg kjem i et departement der det jobbar dyktige folk, seier påtroppande kommunalminister Jan Tore Sanner. Han har lang erfaring frå Stortinget, og seier at han føler seg godt førebudd til jobben.

– Har sommerfugler i magen

Statsminister Erna Solberg ringte aldri Jan Tore Sanner da hun skulle tilby ham statsrådspost. – I vår moderne tid driver vi med dørbank, så Erna kom og banket på hos meg, sier han.

Jens Stoltenberg sa at han har fått et nært og fint forhold til kongen idet han gikk inn til sitt siste statsråd i denne omgang.

Stoltenberg: - Gleder meg til å bo hjemme!

– Det har vært veldig fint å bo i statsministerboligen med mye praktisk hjelp og nærheten til Slottet og Stortinget, men det skal bli godt å bo hjemme!

Slik blir trolig kabalen

Desse blir statsrådar

Her er lekkasjane frå statsrådskabalen til den nye regjeringa. Onsdag får du se om kabalen går opp.