2019 VÁLGABOHTOSAT

Hitra

Fjellværøy/Knarrlagsund
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

28,6 %
50 jienat
20,6 %
36 jienat
14,3 %
25 jienat
8,6 %
15 jienat
8,0 %
14 jienat
6,3 %
11 jienat
5,7 %
10 jienat
5,1 %
9 jienat
2,9 %
5 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  490 jienastanvuoigatvuođalačča.
55 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Fjellværøy/Knarrlagsund
Fylkkadikkeválggat