2019 VÁLGABOHTOSAT

Sunnfjord

Førde - Haukedalen
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

32,2 %
1364 jienat
24,7 %
1047 jienat
15,6 %
662 jienat
9,1 %
385 jienat
5,2 %
220 jienat
4,4 %
187 jienat
2,9 %
122 jienat
2,8 %
117 jienat
2,5 %
107 jienat
0,6 %
24 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  9 572 jienastanvuoigatvuođalačča.
67 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Førde - Haukedalen
Fylkkadikkeválggat