2019 VÁLGABOHTOSAT

Askøy

Askøy vest
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

27,2 %
513 jienat
15,8 %
298 jienat
12,0 %
227 jienat
9,4 %
177 jienat
8,1 %
152 jienat
5,4 %
102 jienat
4,8 %
90 jienat
4,4 %
83 jienat
4,2 %
79 jienat
4,0 %
76 jienat
2,4 %
45 jienat
2,3 %
44 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  4 098 jienastanvuoigatvuođalačča.
69 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Askøy vest
Fylkkadikkeválggat