2019 VÁLGABOHTOSAT

Askøy

Askøy nord
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

25,6 %
206 jienat
18,9 %
152 jienat
11,4 %
92 jienat
9,7 %
78 jienat
7,5 %
60 jienat
6,0 %
48 jienat
5,0 %
40 jienat
3,9 %
31 jienat
3,7 %
30 jienat
3,5 %
28 jienat
2,9 %
23 jienat
2,0 %
16 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  1 931 jienastanvuoigatvuođalačča.
64 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Askøy nord
Fylkkadikkeválggat