2019 VÁLGABOHTOSAT

Bømlo

Rubbestadneset
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

33,6 %
202 jienat
25,1 %
151 jienat
10,6 %
64 jienat
10,3 %
62 jienat
7,8 %
47 jienat
5,8 %
35 jienat
3,0 %
18 jienat
1,3 %
8 jienat
1,2 %
7 jienat
0,8 %
5 jienat
0,3 %
2 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  1 204 jienastanvuoigatvuođalačča.
69 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Rubbestadneset
Fylkkadikkeválggat