2019 VÁLGABOHTOSAT

Vestfold og Telemark

Vinje
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

52,6 %
1030 jienat
16,5 %
322 jienat
12,6 %
247 jienat
8,5 %
166 jienat
3,9 %
77 jienat
3,6 %
71 jienat
2,2 %
44 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 25 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Sosialisttalaš Gurutbellodat lei lagamus fidnet vel saji, maid livččii váldán dás: Guovddášbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Guovddášbellodat, das leat eanemus jienat ja ovdána eanemusat dán gielddas. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vinje kommune bør setje grenser for kor mykje lekser skulane kan gje.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

I kommunen vår bør butikkar som ynskjer det, få halde ope på søndagar.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Omsynet til klima gjer at Vinje kommune må gjere meir for å redusere bil­tra­fik­ken.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Vinje kommune bør kon­kur­ranse­ut­setje fleire tenester, og la private overta drifta.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Vinje bør slå seg saman med ein eller fleire nabo­kom­mu­nar.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det er nød­ven­dig med buplikt i bustader for å hindre at dei blir brukt som fri­tids­hus.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Lege­kon­tora i Rauland og Edland bør leggast ned, slik at legane blir samla i Åmot.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kommunen må ha færre del­tids­til­sette, og tilsetje helse­ar­bei­da­rar i heile stil­lin­gar.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  2 954 jienastanvuoigatvuođalačča.
67 %leat jienastan
Buot  1 966 jienas ledje 520 ovdagihti jiena, namalassii
26 %ovdagihtii jiena
Buot 1 966 jienas dáppe ledje
9guoros jiena
dáppe ledje
7 listta válggas

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Vinje
Fylkkadikkeválggat