2019 VÁLGABOHTOSAT

Vestfold og Telemark

Kragerø
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

24,5 %
1348 jienat
19,8 %
1087 jienat
14,9 %
818 jienat
12,5 %
686 jienat
10,7 %
586 jienat
7,4 %
406 jienat
5,0 %
275 jienat
2,7 %
148 jienat
2,6 %
142 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 35 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Bargiidbellodat lei hui lahka váldit dás saji: Ruonát

Maid oaivvildit bellodagat?

Bargiidbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Guovddášbellodat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kommunen bør sørge for at skolene begren­ser lekser mest mulig.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

I vår kommune bør butikker som ønsker det, få holde åpent på søndager.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kragerø kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i vår kommune.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Kragerø bør slås sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Boplikt for boliger er nød­ven­dig i Kragerø for å hindre at mange hus blir brukt som hytter.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det skal ikke gis til­la­telse til lakse­opp­drett noe sted i sjøen i Kragerø.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det bør bli enklere å få til­la­telse til å bygge i strand­so­nen på kysten.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kragerø kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Kragerø bør slås sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Handelen bør kon­sen­tre­res til Kragerø sentrum, si nei til vare­sentre langs E-18.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det bør bli enklere å få til­la­telse til å bygge i strand­so­nen på kysten.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  8 526 jienastanvuoigatvuođalačča.
65 %leat jienastan
Buot  5 537 jienas ledje 1 878 ovdagihti jiena, namalassii
34 %ovdagihtii jiena
Buot 5 537 jienas dáppe ledje
41guoros jiena
dáppe ledje
9 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Kragerø
Fylkkadikkeválggat