2019 VÁLGABOHTOSAT

Vestfold og Telemark

Larvik
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

22,2 %
5029 jienat
19,7 %
4470 jienat
14,3 %
3245 jienat
11,1 %
2511 jienat
10,4 %
2361 jienat
5,5 %
1244 jienat
4,4 %
1002 jienat
4,3 %
981 jienat
3,8 %
857 jienat
3,3 %
740 jienat
0,7 %
159 jienat
0,2 %
34 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 41 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Bargiidbellodat lei lagamus fidnet vel saji, maid livččii váldán dás: Guovddášbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Bargiidbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas BedreLarvik lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Larvik bør senke prisen på SFO og innføresøs­ken­mo­de­ra­sjon for barn i både barne­hage og SFO.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Larvik kommune bør tilby alle barn et gratis skole­mål­tid hver dag.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Larvik kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det bør være mulig å søke om omsorgs­bo­lig uten krav om minst to års botid i Larvik kommune.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Alle­manns­ret­ten i strand­so­nen må for­sva­res.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Larvik havn bør videre­ut­vik­les med jern­bane­for­bin­delse for gods.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Bruk av vann­sku­tere i skjær­går­den bør regu­le­res av hensyn til fugleliv og støy.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det bør legges til rette for flere pri­vat­sko­ler i kommunen.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Boplik­ten i Larvik bør fjernes.

BedreLarvik lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Larvik bør senke prisen på SFO og innføresøs­ken­mo­de­ra­sjon for barn i både barne­hage og SFO.

BedreLarvik lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det bør være mulig å søke om omsorgs­bo­lig uten krav om minst to års botid i Larvik kommune.

BedreLarvik lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Larvik bør bygge flere bredde­an­legg for idrett og sørge for drift og ved­li­ke­hold av disse.

BedreLarvik lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Alle­manns­ret­ten i strand­so­nen må for­sva­res.

BedreLarvik ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Larvik havn bør videre­ut­vik­les med jern­bane­for­bin­delse for gods.

BedreLarvik ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Boplik­ten i Larvik bør fjernes.

BedreLarvik lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Larvik kommune bør si nei til vind­mølle­park på Vind­fjell og Malerød ved Farris.

BedreLarvik lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Dagens skole­struk­tur i Larvik bør beholdes.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  37 957 jienastanvuoigatvuođalačča.
61 %leat jienastan
Buot  22 841 jienas ledje 5 200 ovdagihti jiena, namalassii
23 %ovdagihtii jiena
Buot 22 841 jienas dáppe ledje
208guoros jiena
dáppe ledje
12 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Larvik
Fylkkadikkeválggat