2019 VÁLGABOHTOSAT

Holmestrand

Holmestrand
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

35,6 %
262 jienat
30,8 %
227 jienat
6,1 %
45 jienat
6,0 %
44 jienat
5,7 %
42 jienat
5,7 %
42 jienat
4,9 %
36 jienat
2,9 %
21 jienat
1,6 %
12 jienat
0,7 %
5 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  1 743 jienastanvuoigatvuođalačča.
61 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Holmestrand
Fylkkadikkeválggat