2019 VÁLGABOHTOSAT

Gjøvik

Snertingdal
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

54,0 %
413 jienat
28,6 %
219 jienat
4,7 %
36 jienat
3,3 %
25 jienat
3,1 %
24 jienat
2,1 %
16 jienat
2,0 %
15 jienat
1,0 %
8 jienat
0,7 %
5 jienat
0,3 %
2 jienat
0,3 %
2 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  1 331 jienastanvuoigatvuođalačča.
63 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Snertingdal
Fylkkadikkeválggat