2019 VÁLGABOHTOSAT

Lillehammer

Jørstadmoen
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

31,9 %
359 jienat
23,6 %
266 jienat
12,3 %
138 jienat
6,5 %
73 jienat
6,0 %
67 jienat
5,5 %
62 jienat
5,2 %
58 jienat
4,9 %
55 jienat
2,5 %
28 jienat
1,7 %
19 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  2 150 jienastanvuoigatvuođalačča.
61 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Jørstadmoen
Fylkkadikkeválggat