2019 VÁLGABOHTOSAT

Asker

Hovedgården
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

39,4 %
1054 jienat
16,2 %
434 jienat
10,7 %
286 jienat
8,4 %
224 jienat
6,8 %
182 jienat
6,0 %
161 jienat
5,2 %
138 jienat
3,4 %
92 jienat
2,0 %
53 jienat
1,8 %
49 jienat
0,2 %
5 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  6 053 jienastanvuoigatvuođalačča.
67 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Hovedgården
Fylkkadikkeválggat