2019 VÁLGABOHTOSAT

Nordre Follo

Bøleråsen
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

31,0 %
408 jienat
27,0 %
355 jienat
11,2 %
147 jienat
7,5 %
99 jienat
5,5 %
72 jienat
5,1 %
67 jienat
4,9 %
65 jienat
3,4 %
45 jienat
2,6 %
34 jienat
1,6 %
21 jienat
0,2 %
2 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  2 408 jienastanvuoigatvuođalačča.
66 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Bøleråsen
Fylkkadikkeválggat