2019 VÁLGABOHTOSAT

Sortland

Sigerfjord-Blokken
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

40,8 %
159 jienat
17,4 %
68 jienat
12,1 %
47 jienat
11,3 %
44 jienat
9,2 %
36 jienat
7,2 %
28 jienat
1,3 %
5 jienat
0,3 %
1 jienat
0,3 %
1 jienat
0,3 %
1 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  897 jienastanvuoigatvuođalačča.
62 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Sigerfjord-Blokken
Fylkkadikkeválggat