2019 VÁLGABOHTOSAT

Hadsel

Strønstad og Strandlandet
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

61,9 %
65 jienat
9,5 %
10 jienat
8,6 %
9 jienat
6,7 %
7 jienat
6,7 %
7 jienat
4,8 %
5 jienat
1,9 %
2 jienat
0,0 %
0 jienat
0,0 %
0 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  220 jienastanvuoigatvuođalačča.
63 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Strønstad og Strandlandet
Fylkkadikkeválggat