2019 VÁLGABOHTOSAT

Folkestyre
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Drammen

Bellodatjienat

0,3 %
160 jienat
26,2 %
12472 jienat
25,7 %
12231 jienat
10,7 %
5103 jienat
8,6 %
4097 jienat
8,0 %
3799 jienat
7,7 %
3651 jienat
4,5 %
2142 jienat
2,5 %
1199 jienat
2,2 %
1071 jienat
2,1 %
996 jienat
0,6 %
267 jienat
0,5 %
241 jienat
0,3 %
157 jienat
0,2 %
96 jienat

Maid oaivvilda Folkestyre ?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Folkestyre  ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det må innføreseien­doms­skatt i Drammen.

Folkestyre  lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det må gjøres tiltak for å få frem kol­lek­tiv­tra­fik­ken, selv om bilene da må stå mer i kø.

Folkestyre  lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Drammen kommune må ta imot færre inn­vand­rere og flykt­nin­ger enn i dag.

Folkestyre  ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Havna i Drammen må vike for ny byut­vik­ling.

Folkestyre  lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Drammen kommune må ta tilbake kom­mu­nale tje­nes­ter som tid­li­gere er satt ut til private.

Folkestyre  lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det må fast­set­tes en juridisk bindende marka­grense i Drammen.

Folkestyre  ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det må bli flere par­ke­rings­plas­ser for biler i sen­trums­om­rå­dene i kommunen.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid