Valresultat 2019

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund
Kommuneval

Denne lista finst berre iÅlesund

Partioppslutning

8,2 %
2500 røyster
20,4 %
6254 røyster
19,5 %
5975 røyster
17,4 %
5341 røyster
12,8 %
3938 røyster
5,9 %
1808 røyster
4,7 %
1439 røyster
3,2 %
970 røyster
2,3 %
690 røyster
2,1 %
630 røyster
1,8 %
552 røyster
1,6 %
485 røyster
0,2 %
76 røyster

Kva meiner Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund er heilt ueinig i at:

Den plan­lagde bypakka for Ålesund er for svak på kol­lek­tiv­til­bod og gang- og syk­kel­ve­gar.

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund er heilt einig i at:

Ute­stadane i Ålesund kommune bør få skjenke alkohol fram til klokka 03.00 om natta.

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund er heilt einig i at:

Ålesund kommune bør opne for kom­mer­si­elle aktørar innanfor eldre­om­sor­gen.

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund er heilt einig i at:

Ålesund bør revur­dere nynorsk som admi­ni­stra­sjons­språk.

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund er heilt einig i at:

Ålesund kommune bør seie ja til det privatesam­ferd­sels­pro­sjek­tet Bor­gund­fjord­tun­ne­len.

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund er heilt einig i at:

Ålesund kommune bør redusere talet på kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­tar før kom­mune­va­let i 2023.

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund er heilt ueinig i at:

Å bygge ei ny kyrkje på Hatlehol bør vere ei prio­ri­tert oppgåve for Ålesund kommune.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti