Hopp til innhold

Dette mener de svenske blokkene

Den rød-grønne opposisjonen beskylder den blå-grønne regjeringen for bare å være opptatt av skattelette. De rød-grønne vil ha statlig styring over menneskers liv, er svaret.

Mona Sahlin og Fredrik Reinfeldt

Mona Sahlin og Fredrik Reinfeldt står i spissen for hver sitt blokk svenskene kan velge mellom.

Foto: SUSLIN, MAJA / Scanpix

Den sittende regjeringen bestående av Moderaterne, Folkpartiet, Centerpartiet og Kristdemokraterna, populært kalt Alliansen, har de siste fire årene lagt om kursen etter 16 år med sosialdemokratisk styre.

Alliansen ønsker å fortsette arbeidet med «et Sverige skapt nedenfra» og å løsne det statlige grepet rundt det svenske samfunnet.

I Alliansen sitt valgmanifest er det tre hovedpilarer for de kommende fire årene: jobb, skole og velferd. Jobb og velferd er også stikkordene i det rød-grønne manifestet, som hadde byttet ut skole med miljø.

Her er en oversikt over de største politiske forskjellene mellom de to politiske blokkene på sentrale politiske områder.

Økonomisk politikk

Å ha orden i statsfinansene er det store mantraet i den økonomiske politikken.

Det henger igjen fra da Gøran Persson var finansminister og erklærte: «Den som har skulder, är inte fri» og gikk i gang med kuttprosesser ingen hadde sett maken til på tiår. Statsgjelden var stor, det samme var forbruket mens tidene var dårlige.

Både hans egne etterfølgere og den nåværende borgerlige finansministeren Anders Borg har satt sin finansministerære på å holde orden på de svenske statskonti - og han er klar på at han bestemmer når blågrønne valgløfter kan innfris.

Alliansen:

Skattelettelser var den store hovedsaken for Alliansen ved valget i 2006.

Inntektsskatten for lønnsmottakere er siden da senket i flere omganger, det samme er skatten for pensjonister. Og det kommer mer i neste periode - hvis de vinner valget og nasjonaløkonomien gir rom for det. I valgmanifestet ligger det ønske om skattelettelser for 25 milliarder svenske kroner.

Inntektsskatten skal ytterligere ned for lav- og middels inntekter, for å gi vanlige lønnsmottakere bedre økonomisk handlingsrom som det heter. Pensjonistskatten skal kuttes for trede gang, dog ikke i så stort omfang som de rød-grønne ønsker.

Hvis det er rom i økonomien, skal innslagspunktet for den statlige inntektsskatt heves, slik at skattelettelsene vil omfatte enda flere. Og barnefamilier med lav inntekt, skal nå få mer i såkalt bostadsstøtte.

Det skal på sikt vurderes om skatt på boliger kan avskaffes eller forenkles kraftig.

I tillegg skal det bli lettelser i tjenestemomsen, blant annet 12 prosent moms på restaurantmat. Samtidig heves skattene på tobakk med 8 prosent og alkohol, øl og vin inkludert, med 13 prosent.

Vil innføre skattefratrekk for gaver til frivillige ideelle organisasjoner.

Det skal bli lønnsommere å leie ut deler av boligen sin, blant annet for å skaffe flere studenter husrom.

Rød-grønne:

Socialdemokraterna vil også senke skattene for pensjonister, for å redusere forskjellen mellom skatt på inntekt og skatt på pensjon. Vänsterpartiet er ikke enige i dette.

Vänsterpartiet ønsker å fjerne skattefradraget på inntil 50.000 kroner som den borgerlige regjeringen har innført for kjøp av rengjøringshjelp, barnepass og andre såkalte husholdningstjenester. Argumentet for skattetrekk har vært for å få en svart økonomi hvit. Socialdemokraterna vil at tjenestene fortsatt skal kunne kjøpes hvitt, men ikke at man kan trekke av på skatten.

Vil beholde boligskatten som de borgerlige ønsker avviklet.

Ekstraskatten for høye inntekter skal bestå. I dag betaler alle som tjener over 44.000 kroner i måneden en høyere statlig inntektsskatt.

Vänsterpartiet og Miljøpartiet sammen med regjeringspartiet Centern vil beholde den svenske kronen, mens Socialdemokraterna støtter Moderaterna, Kristdemokraterna og Folkpartiet i ønsket å om å innføre euro som pengeenhet i Sverige. Men fordi Socialdemokraterna har kompromisset med Vänsterpartiet, blir det ingen ny folkeavstemning om euroen i perioden 2011-14.

Vil, i likhet med Alliansen, heve avgiftene på alkohol og tobakk.

Lover økt økonomisk støtte til aleneforeldre.

Arbeidsledighet

Sverige har en arbeidsløshet på 8,5 prosent. Ledigheten var i vinter over 10 prosent, og det regnes med en nedgang på rundt 1 prosent pr år.

Alliansen:

De fire regjeringspartiene fikk sterk kritikk da de kuttet ytelsesnivået til arbeidsledige. Partiene mener fortsatt at drivkraften for å skaffe seg arbeid, ligger i økonomisk uttelling. Det vil si at arbeid må gi mer uttelling i lommeboken enn trygder.

For å redusere ledigheten, skal de gjøre følgende:

  • Gi mer støtte til de som ønsker å skape sin egen og andres arbeidsplass (gründere).
  • Støtte innovasjon for å fornye det svenske næringslivet, slik at det vokser og kan sysselsette flere.
  • Få til kvalitetsøkning i skolen for å holde tritt med konkurransen fra utlandet.
  • Bevilge mer penger til Arbeidsformidlingen.
  • Starte kamp mot aldersdiskriminering.

For å få bukt med ungdomsarbeidsledigheten, foreslår de blå-grønne innføring av en lærlingordning (med lavere lønn), prøveansettelser og halvere arbeidsgiveravgiften for bedrifter som ansetter ungdom mellom 19 og 24 år. Det skal også bygges ut toårige folkehøyskoler som skal skolere ungdom mellom 20 og 25 år.

De vil også innføre en statlig og skattefinansiert arbeidsledighetstrygd. I dag får arbeidsledige arbeidsledighetspenger gjennom såkalte A-kasser som store fag- eller bransjeforeninger i hovedsak bestyrer.

Arbeidstakerne selv og arbeidsgivere på vegne av sine ansatte betaler avgift for å være medlem av A-kassan, og får gjennom dette rett til ledighetspenger ved etter statlig bestemte regler og nivåer. Flere enn en million svensker er ikke medlem av noen A-kasse.


Rød-grønne

De rød-grønne vil ikke senke lønnen for unge i forsøket på å få ned ungdomsarbeidsledigheten.

Men også de ønsker senking av den generelle arbeidsgiveravgiften, gjennomført i to trinn, for at bedriftene skal ha økonomi til å ansette flere. Bedrifter som ansetter en arbeidsledig person mellom 20-25 år, skal få skattelettelser tilsvarende arbeidsgiveravgiften.

Partiene er imot oppmykning av loven som slår fast at ansiennitet-prinsippet skal telle ved oppsigelser.

Vänsterpartiet ønsker å lovfeste retten til heltidsjobb for kvinner ut fra et likestillingsperspektiv. Mange kvinner har arbeid i såkalte deltidsyrker. Miljöpartiet og Socialdemokraterne støtter en lovfesting såfremt saken ikke løses via forhandlinger i arbeidslivet.

Socialdemokraterna ønsker en mer ekspansiv arbeidsmarkedspolitikk og flere tiltaksplasser. Hevder at ledigheten har økt mer i Sverige enn i sammenlignbare land under finanskrisen.

Miljöpartiet støtter den borgerlige regjeringen som ønsker en statlig og skattefinansiert arbeidsledighetstrygd. Socialdemokraterna mener at medlemskap i A-kassen må være frivillig, fordi nåværende ordning er en del av den svenske modellen som bidrar til høy andel av fagforeningsmedlemskap og ordnede forhold i arbeidsmarkedet.

Miljøpartiet går lenger enn Alliansen og mener både arbeidsledighetstrygd og sykepenger bør administreres av en felles statlig myndighet a la norske NAV.

Næringspolitikk

Aliansen:

Det skal legges bedre til rette for de som ønsker å skape sin egen og andres arbeidsplass blant annet med rådgivning og mentorskap. Videre satsing på kvinnelige bedriftseiere.

Forenkle regelverket for næringsdrivende og få ned enkelte skattesatser.

Vil selge ut statlige heleide eller deleide selskaper. Flere selskaper er solgt, og Alliansen vil selge mer. Telia Sonera, Nordea, SBAB står nå øverst på salgslisten. Staten skal fortsatt eie energigiganten Vattenfall, men åpner for privat deleierskap. Det svenske gruvedriftsselskapet LKAB skal fortsatt være på helstatlige hender, det samme med Apotek AB, selv om den svenske apoteksektoren ble liberalisert i forrige periode.

Den tvungne pensjonsalderen heves fra 67 til 69 år, det vil si at arbeidstakere får en lovfestet rett til å kunne stå i arbeid til 69 år hvis man selv ønsker det. «Bra for den enkelte med valgfrihet og bra for Sverige» lyder begrunnelsen.

Rød-grønne:

Motstandere av salg eller delprivatisering av statlige bedrifter. Vil bevare de statlige eierandelene.

Vil reversere privatiseringen av Svensk Bilprovning, som har ansvaret for å kontrollere svenske kjøretøy.

Kaller avreguleringen av apoteksektoren en katastrofe, men innser at det vanskelig kan gjøres om.

Klima og energi

Alliansen:

Sverige ligger allerede an til å nå EUs klimamål når det gjelder reduksjon av klimautslipp med 40 prosent. Dette innebærer blant annet at kulldioksidskatten ikke heves som tidligere varslet.

Mål om å fase ut fossile brennstoff i Sverige i 2030. Strengere krav for bensin og diesel. Skal presse på EU for nye felles krav.

Ingen økning av bensinavgiften nå, fordi man mener det går utover distriktene.

Stegvis skjerpede krav til hva som kan betegnes som miljøvennlige biler. Satsing på utvikling og innføring av el-biler, blant annet gjennom avgiftslettelser.

Fortsette den påbegynte infrastrukturutbyggingen i storbyene med vekt på kollektivtrafikk.

Går inn for fortsatt kjernekraftproduksjon, ved at nye reaktorer får erstatte de gamle. Rundt halvparten av den svenske kraftproduksjonen kommer fra kjernekraft. Centerpartiet har lagt sin motstand på is.

Handlingsplan for å fase ut kjemikalier som brukes i mat og forbruksvarer.

Rød-grønne:

Enighet om å øke bensinavgiften med 49 øre per liter. For Miljøpartiet er dette en hovedsak. Partiet mener dette vil gjøre det enklere for forbrukerne å satse på miljøsmarte valg.

Ønsker større utbygging av jernbane og kollektivtrafikk over det meste av landet.

Imot nye kjernekraftverk. Socialdemokraterna ønsker å fase kjernekraften ut, Miljöpartiet ønsker hurtig avvikling.

Vänsterpartiet og Miljöpartiet ønsker forbud på jakt på ulv - som regjeringen åpnet for i vinter. Socialdemokraterna sier ja til lisensjakt.

Helse og velferd

Alliansen:

Velferdsgodene skal fortsatt være skattefinansiert og godt utbygget. Kommunene skal få mer overførte statlige midler til finansiering av bedre velferdstjenester.

Kvaliteten må heves i pleie- og eldreomsorgen, og det skal settes i gang prosjekt med pasientsikkerhet. Vil gi den enkelte mer makt og flere valg - også innenfor den offentlige finansierte velferden. Mener enkeltpersoner er prisgitt et ufleksibelt system som heller ikke strekker til i omfang.

Viser til resultater av innføring av ventelistegarantier og ekstramilliarder som ble brukt til å kutte pasientkøene samt utbygging av såkalte konkurrerende «pleiesentraler» som vellykkede tiltak som skal videreføres.

Fødselspermisjonen gjøres mer fleksibel. Begge foreldre skal kunne ta ut inntil en måned samtidig i barnets første leveår. Pappapermen på 10 dager består. Kortere karenstid for fødselspenger.

Pass av syke egne barn gjøres enklere enn i dag, hvor det er mer byråkratisk meldeplikt enn i Norge. Foreldre som separeres, skal tilbys samarbeidssamtale.

Rød-grønne:

Vil gi den kommunale sektoren 12 milliarder svenske kroner mer i årene 2011-2012 til velferdsutbygging.

Vil innføre pasientkontrakt i helsevesenet, for å sikre undersøkelser og behandling innen en tidsfrist.

Vil opprette flere studieplasser på medisinfagene for å få utdannet flere leger og satse på utrykkende legevaktsbiler som kommer hjem til pasienten. Vil bygge ut såkalte nærhelsesentraler, hvor man får hjelp for enklere plager for slik å redusere trykket på sykehusene, som i likhet med Norge har slitt med lange ventelister og lang behandlingstid.

Eldre og kronisk syke skal ha rett til en fast lege.

Mener det er feil at private bedrifter kan tjene godt på å tilby helse- og omsorgstjenester. Vänsterpartiet ønsker at det offentlige skal ha ansvaret for slike tjenester, mens Socialdemokraterna mener at kvalitetskravene skal settes så høyt at det blir umulig å hente ut store gevinster.

Socialdemokraterna og Vänsterpartiet ønsker å heve grensen for utbetaling i sykepenger. Nå kompenseres inntekt inntil 318.000 kr fra den svenske folketrygden. Inntekt over det må erstattes gjennom private avtaleforsikringer. Miljöpartiet synes det er viktigere at flere får rett til sykepenger enn at utbetalingsgrensen økes.

Motstandere av den nye loven som tillater at ungdom under 15 år kan narkotestes uten foreldrenes samtykke.

Skole og barnehage

Alliansen:

Vil ha en kvalitetsheving av svensk skole. Spesielt skal det satses på fagene matematikk, naturfag og samfunnsfag. Det innføres nasjonale prøver i disse fagene pluss flere timer.

Det skal innføres karakterer fra det som heter årskurs seks. Nå gis elevene karakterer fra årskurs åtte.

For å få mer ro og disiplin tilbake i skolen, skal man se på forslag om foreldrenærvær i timene.

Vil igangsette reformer i videregående skole (gymnasiet) med 12 yrkesprogram og seks høyskoleforberedende program fra 2011. Organisert lærlingprogram.

Rød-grønne:

Mål om at 50 prosent i hvert kull i videregående skole skal gå videre på høyere studier. Tror ikke på Alliansens lærlingprogram.

Imot forslaget om ulike eliteklasser i grunnskolen og imot skriftlige opptaksprøver på dette nivået.

Er enige om å innføre karakterer fra årskurs sju og skriftlig tilbakemelding fra første klasse. Socialdemokraterna støtter regjeringens forslag om karakterer fra sjetteklasse, noe Vänsterpartiet og Miljøpartiet er helt imot. Vänsterpartiet mener det finnes bedre måter å måle kunnskap på enn karakterer, men har kompromisset.

Er ikke enige seg imellom om det nye tallkaraktersystemet (1-6) som nå erstatter bokstavkarakterer, men vil uansett innføre nasjonale kriterier for karaktersettingen. Skriftlige bedømmelser skal ikke ligne karaktersetting.

Enige om storsatsing på förskolar (barnehager) med 5 barn per ansatt mot 5,5 barn nå, noe som vil innebære flere ansatte i sektoren. Det skal tilbys kvelds- og nattåpne förskolar til hjelp for skift- og turnusarbeidende.

Den svenske modellen (reformert i 1998) skiller seg ut fra den norske med såkalte allmenne förskolar, hvor tilbudet for fire- og fem-åringer i prinsippet er gratis. Fra i år er det innført allmenn förskolar også for treåringer.

Timeantallet for opphold for barn hvor foreldrene er arbeidsledige eller er ute i foreldrepermisjon, skal justeres fra 15 til 30 timer i uken. Det har vært et krav om at foreldrene jobber, for at barnet skulle ha rett til plass utover et redusert skoleforberedende tilbud.

Vänsterpartiet ønsker også en opprustning av omsorgen for skolebarn, og vil ha en grense på 20 barn per gruppe på to pedagoger på fritidshjem - tilsvarende norsk skolefritidsordning. Nå er det gjennomsnittlig 36,7 barn per gruppe, som er en dobling på 20 år, og enkelte grupper har bestått av 75 barn. Satsingen vil koste 20 milliarder kroner, og de to andre partnerne er skeptiske.

Er imot regjeringens skolereform. Reformen innebærer en delt videregående skole mellom yrkeslinjer og teoretiske linjer samt at kravene til yrkeslinjer senkes i forhold til de teoretiske.

Mener at de som går på yrkeslinjer i videregående skoler, skal ha rett til inntak på høyskoler. Vil gjeninnføre retten til å ta eksamener opp igjen.

Er uenige seg imellom om friskoler, som er i fremvekst i Sverige. Miljöpartiet støtter Alliansen, Vänsterpartiet er imot av ideologiske grunner mens Socialdemokraterna stiller seg midt i mellom.

Utenriks- og bistand

Alliansen:

Fortsatt militært nærvær i Afghanistan til situasjonen tilsier det. Etter planen skal afghanerne overta ansvaret for sin egen militære sikkerhet i 2014. Vil øke den sivile innsatsen, men også bidra med flere soldater enn mandatet på 550 som er der nå. (Antallet på 550 kan økes til 855 soldater ved katastrofesituasjoner.)

Vil ha økt støtte til fattige land i kriser i tillegg til generell økt bistandshjelp som skal kanaliseres gjennom bistandsorganisasjoner. Bistanden skal opp til 35 milliarder svenske kroner i løpet av 2011. Tilsvarer en prosent av BNI.

Rød-grønne:

Trekker ikke tilbake det nåværende mandatet til forsvaret i Afghanistan hvis de får regjeringsmakt.

Er enige om å starte tilbaketrekningen fra Afghanistan i løpet av begynnelsen på 2011. Skal være totalt ute av landet senest første halvår 2013. Den svenske militære styrken skal få en sivil sjef i løpet av 2011, og den sivile innsatsen skal økes.

Miljöpartiet og Socialdemokraterna ønsker egentlig en tilstedeværelse til 2014, og at en tilbaketrekning skulle starte i løpet av 2012. Vänsterpartiet har vært motstander av Afghanistan-engasjementet hele tiden.

Krever at USA stenger sine militære baser og avvikler sitt atomvåpenarsenal utenfor USA - som ledd i nedrustningen av verden. Også Russland får kravet om å avvikle sine atomvåpen.

Forsvar

Alliansen:

Har avviklet den allmenn verneplikten og vil satse på oppbyggingen av et mer yrkesbasert forsvar gjennom frivillig militær utdanning. Vil at reformeringen av det svenske forsvaret fortsetter.

Rød-grønne:

Socialdemokraterna og Vänsterpartiet vil ha fortsatt allmenn obligatorisk verneplikt. Mener avviklingen skader forsvaret og forsvarsviljen. Miljøpartiet ønsker frivillig verneplikt og stemte sammen med den borgerlige regjeringen. Partiene er enige om å utrede saken på nytt.

Overvåkningsloven

Alliansen:

Vil beholde den omstridte FRA-loven som innebærer at det svenske forsvaret har rett til å overvåke datatrafikk. Hensikten skal være kriminalitets- og terrorbekjempning.

Rød-grønne:

Vil endre loven, men er ikke enige om en avskaffelse. Socialdemokraterna som var den som tok initativet til loven, vil gjøre den mer rettsikker. Miljöpartiet og Vänsterpartiet er motstandere av loven.

Innvandring og integrering

Verken Alliansen eller de rød-grønne støtter kravet til Sverigedemokraterna om å redusere asylinnvilgelse og familiegjenforening med 90 prosent. Heller ikke et forbud mot å bygge moskeer i Sverige.

Statsform

Alliansen:

Vil fortsatt at Sverige skal være et monarki - selv om enkelte fremstående politikere er erklærte tilhengere av et skifte til republikk.

Rød-grønne:

Er i prinsippet enige om kravet at Sverige bør bli republikk. Men i praksis er det kun Vänsterpartiet som kjemper for spørsmålet.

SISTE NYTT

Siste nytt