Oppgave nr 1-4

Oppgave nr 1-4 er relatert til filmene. Relevant kompetansemål er føyd til etter de respektive oppgaver.

1. Filmene "Skoleveien" og "I klasserommet"

Hensikt: Gi uttrykk for hva barna opplever i filmene og hvilke problemer de møter hjemme og på skolen. Samtale rundt hva man som klasse kan gjøre for medelever som har det vanskelig.

Aktivitet: Elevene setter seg i ring og sier noe om hva de opplevde skjedde i filmen.

 • Hva tror du skjer når jenta kommer hjem?
 • Hva tror du denne jenta tenker på?
 • Hvilke følelser tror dere jenta har?
 • Er det noe feil med denne jenta?
 • Er det noen ganger du ikke hører hva læreren sier?
 • Hvordan kan klassen til jenta hjelpe jenta?
 • Hvordan er vi med hverandre i klassen, når en av oss har mye å tenke på?
 • Hvilke hemmeligheter tror du jenta har?
 • Tror du denne jenta er glad i foreldrene sine?

Til læreren: Snakk med klassen om hvordan det er å ha to følelser på én gang. Vi kan være glad i og sint på samme person samtidig. Mange ganger er det de vi er aller mest glad i, som vi blir aller mest sinte på. Barn er lojale mot foreldre og føler dårlig samvittighet når de kjenner to følelser på en gang.

Relevante kompetansemål

Etter 4. årstrinn

KRL, filosofi og etikk:

 • uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker
 • samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis

Norsk, muntlige tekster:

 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler
 • gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer

Etter 7. årstrinn

Norsk, muntlige tekster:

 • drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker

2. Skriv et brev til barna i filmen

Hensikt: Snakke om barnets rolle og de voksnes rolle i filmen, barns rettigheter og hvordan barn som har det vanskelig, kan få hjelp.

Aktivitet: Se på filmen. Skriv et brev til jenta i filmen. Forklar hvordan barna kan få hjelp.

(Kilde: Regnbueprogrammet)

Relevante kompetansemål

Etter 4. årstrinn

KRL, filosofi og etikk

 • uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker
 • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett

Norsk, skriftlige tekster

 • skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst
 • beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger

Etter 7. Årstrinn

Norsk, skriftlige tekster

 • bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving

Samfunnskunnskap

 • drøfte spørsmål omkring bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel

3. Skriv en tekst relatert til filmen

Hensikt: Synliggjøre de mulighetene barn har for å forbedre sin tilværelse og få hjelp

Aktivitet: Skrive en tekst som relaterer til det eleven har sett i filmen, og knytte dette opp mot fremtid/forbedring/håp. Bruk for eksempel spørsmålene nedenfor som utgangspunkt.

 • Hvis du var jenta i filmen, hva ville du skrevet i dagboka di?
 • Hva tror du denne jenta drømmer om?
 • Hvilke hemmeligheter har disse jentene?
 • Skriv et dikt om hvordan jentene har det.

Relevante kompetansemål

Etter 4. årstrinn

KRL, filosofi og etikk

 • uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker

Norsk, skriftlige tekster

 • skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst
 • beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger

Etter 7. årstrinn

Norsk, skriftlige tekster

 • bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving

4. Samtale: Vi trenger beskyttelse

Hensikt: Å se viktigheten av å søke hjelp og gi mot til å be om hjelp i vanskelige situasjoner

Aktivitet: Relater til filmen og dramatiser hva som skjer etter at filmen er avsluttet – med fokus på hvordan man kan få hjelp. Hva gjør jenta når hun går fra klasserommet? / hva gjør jenta når hun går inn i huset? Hva kan klassen gjøre?

Noen ganger trenger vi fysisk beskyttelse. Andre ganger trenger vi beskyttelse mot følelsesmessige inntrykk. La elevene finne ut hva som er forskjellen?

Eksempel:

På skolen: Fysisk plaging/mobbing – ensomhet, sårende bemerkninger. Hva kan beskytterne gjøre?

Hjemme: Redsel, ikke å bli hørt på, skuffelse, sorg, ikke bli tatt hensyn til.

Hva kan vi gjøre for andre som trenger beskyttelse? Hva kan andre gjøre for oss når vi trenger beskyttelse?

Når barn trenger hjelp, kan de snakke med en voksen de har tillit til. Det kan være voksne i familien eller andre, for eksempel med læreren eller med helsesøster.

Relevante kompetansemål

Etter 4. årstrinn

KRL, filosofi og etikk

 • uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker
 • amtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis

Norsk, muntlige tekster

 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler
 • forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre

Etter 7. årstrinn

Norsk, muntlige tekster

 • opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner
 • drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker

Samfunnsfag, samfunnskunnskap

 • beskrive roller i sin egen hverdag og undersøke hvilke forventninger som knytter seg til disse rollene
 • drøfte spørsmål omkring bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel

Andre typer oppgaver

Vil du se andre typer oppgaver, gå tilbake til oppgaveoversikten ved å klikke her: Oppgaveoversikt