Vurderer milliardsykehus i Steinkjer

Når fremtidig sykehusstruktur i Nord-Trøndelag skal vedtas, er et av alternativene å bygge et sykehus i Steinkjer til en kostnad av mellom to og tre milliarder kroner.

Steinkjer sett fra Oftenåsen

Skal man ha kun ett sykehus i Nord-Trøndelag bør det ligge i Steinkjer, står det i «Utviklingsplan 2030 for Helse Nord-Trøndelag».

Foto: Rita Bech-Hanssen

Mandag 24. mars blir styret i Helse Nord-Trøndelag forelagt «Utviklingsplan 2030», som beskriver tre ulike modeller for fremtidens sykehus. Styringsgruppa skriver at planen i utgangspunktet er uavhengig av dagens sykehusstruktur.

Administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag, Arne Flaat, innrømmer overfor Namdalsavisa at det er vanskelig å se 16 år frem i tid, og sier han ikke har trukket en konklusjon i saken.

LES: Leger vil til Nord-Trøndelag

– Optimal lokalisering

Arne Flaat, adm. dir. Helse Nord-Trøndelag

Adm.dir. i Helse Nord-Trøndelag, Arne Flaat.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

De tre alternativene for ny sykehusstruktur er:

1. Videreutvikle dagens sykehusstruktur med sykehus i Namsos og Levanger.
2. Sykehuset Namsos består som akuttsykehus, mens Sykehuset Levanger endrer samarbeidet med St. Olavs hospital og hovedsakelig driver planlagt behandling.
3. Etablere kun ett sykehus i fylket, som blir et nybygg i Steinkjer.

I planen heter det at om man har kun ett sykehus i Nord-Trøndelag, så er den
optimale lokaliseringen like sør for Steinkjer, fordi dette er punktet som alle i fylket samlet sett har kortest reisetid til.

– Når vi skal se så langt fram som til 2030, synes jeg det er riktig at også et slikt alternativ er med i vurderinga, sier direktør i helseforetaket, Arne Flaat, til Namdalsavisa.

LES: For mange pasienter i Helse Midt-Norge dør

Ett sykehus er dyreste alternativ

Utviklingsplanen skal behandles endelig på Helse Nord-Trøndelags styremøte i mai.

Blir konklusjonen at dagens sykehusstruktur består, er investeringsbehovet beregnet til cirka 1,49 milliarder kroner frem mot 2022. Kostnaden for alternativ 2 - «Den integrerte modellen» - er i hovedsak det samme som i alternativ 1.

Sykehuset Levanger

Sykehuset Levanger kan bli et sykehus for hovedsakelig planlagt behandling.

Foto: Rita Kleven
Sykehuset Namsos

Sykehuset i Namsos består om alternativ 1 eller 2 velges.

Foto: Knut Reitan/NRK

Investeringsbehovet for et nytt sykehus i Steinkjer ligger på mellom 2 og 3 milliarder kroner.

– Summen av framskrivningene gir det beste grunnlaget vi per nå kan legge fram som basis for strategiske føringer, investeringsbeslutninger og langsiktig vurdering av arealbehov og utvikling, sier Flaat.

LES: Viser sykehustabber på nett etter jumbokåring

Alternativ 1 får høyest score

Det er foretaksledelsen i Helse Nord-Trøndelag HF som har utgjort styringsgruppen bak utviklingsplanen. I sin vurdering av alternativ 3 skriver de at en nedleggelse av to sykehus og etablering av ett nytt har store negative samfunnsmessige konsekvenser.

– Dette gjelder arbeidsplasser, krav til infrastruktur og sosial bærekraft i de
samfunnene som mister sitt sykehus, står det i planen.

Denne sentraliserte modellen får også lavest score på tilgjengelighet .

Det konkluderes med at dagens struktur samlet sett er det beste alternativet, og at alternativ 2 er det nest beste.

– Det er stor usikkerhet både faglig og økonomisk knyttet til alternativet med ett nytt sykehus. Med to godt utbygde sykehus i Helse Nord-Trøndelag synes alternativ 3 å være politisk og investeringsmessig lite realistisk, også på lang sikt, heter det.