Torgård-terminalen for dyr

Samferdselsministeren er ikke fornøyd med at kostnadene på ny godsterminal har økt så mye og så raskt, og krever ekstern kvalitetssikring.

Skisse over ny godsterminal på Torgård på Heimdal i Trondheim

Ny godsterminal sør for Trondheim skal kvalitetssikres en gang til da kostnadene har økt kraftig.

Foto: Jernbaneverket

– Det er viktig med gode godsterminaler dersom vi skal få suksess med mer gods på jernbane. I arbeidet med etablering av ny terminal i Trøndelag er det viktig at vi får en terminal som fungerer godt og til en akseptabel pris, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Ikke tilfreds

– Jeg er ikke tilfreds med at kostnadene på prosjektet har økt så mye og så raskt. Før vi tar en endelig beslutning tar vi derfor en ekstra kvalitetssikring av kostnadsanslagene fra Jernbaneverket, sier Solvik-Olsen.

Ketil Solvik Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvi-Olsen er ikke tilfreds med at kostnadene på ny godsterminal er økt så mye og så raskt.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Det har i mange år vært diskusjon om å etablere en ny godsterminal i Trøndelag. Samferdselsdepartementet besluttet etter drøftinger i regjeringen i april 2014 at nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionene skal ligge sør for byen.

Konseptet som ble valgt omfattet to konkrete lokaliseringsalternativer: Søberg og Torgård.Jernbaneverket leverte sin anbefaling i januar 2015 der Torgård ble valgt.

– Kvalitetssikringen skal være ferdig i tide til at prosjektet kan vurderes i neste nasjonal transportplan. Den ekstra kvalitetssikringen vil derfor ikke forsinke prosessen, sier Solvik-Olsen.

Advarer

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, stoler på at samferdselsministeren sørger for at det ikke blir noen forsinkelser.

Tore O. Sandvik

Fylkesordfører Tore O. Sandvik stoler på at dette ikke fører til at bygging av ny godsterminal blir forsinket.

Foto: Ella Berit Strugstad Mathisen


– Det som er viktig for oss å understreke er at vi ikke må bygge en halv godsterminal på Heimdal, der man må rygge godstogene på plass gjennom bebyggelsen. Dette gir mye støy og vil sperre for persontogtrafikken, sier Sandvik.

Han advarer mot å komme tilbake i samme situasjon som i 2005, hvor man skulle bygge et halvt sykehus på Øya.
– For oss er det viktigst at vi får et helhetlig prosjekt.

Mer gods over på sjø

Sandvik sier videre at vi trenger en ny godsterminal, men at det haster med å få mer gods over på sjø.

– Ellers vil biltrafikken øke ekstremt innenfor gods. Jernbanen, sjøl om den må ta mer gods, klarer ikke ta unna de enorme godsstrømmene som kommer de neste ti-årene inn til vår region, sier Sandvik.

– Godsterminalen for jernbane må man plasserer der man er blitt enig om, sør for byen. Også må man i enda større grad satse på å få gjort noe med sjøtransporten. Både ved havna i Orkanger, få integrert det som skjer på Hitra og resten av havnene i Sør-Trøndelag

De anslåtte kostnadene knyttet til ny godsterminal har økt svært mye. Det vil koste nærmere sju milliarder kroner for en fullt utbygd terminal og ny linjekapasitet på Torgård.

Jernbaneverket vurderer at også tidligere analyserte lokaliseringsalternativ ville fått et betydelig høyere kostnadsanslag. De har også sett nærmere på inntektspotensialet ved salg av Brattøra-tomten, samt på muligheten for trinnvis utbygging.

På bakgrunn av den betydelige kostnadsøkningen er det besluttet at det skal gjennomføres en ekstra ekstern kvalitetssikring. Nytte- og kostnadsanslagene for Torgård, Søberg og nullalternativet vil stå sentralt i denne kvalitetssikringen.

Godsterminalen på Brattøra i Trondheim

Inntektspotensialet ved salg av Brattøra-tomta ses det også nærmere på.

Foto: Ole-Jørgen Finnes / NRK