NRK Meny
Normal

– Klimameldinga er et løft for skognæringa

Klimameldinga kan føre til et kjempeløft for skognæringa, tror næringspolitisk sjef i Allskog.

Skog

Regjeringa vil hogge mer skog, men også utnytte hogsten bedre og plante flere nye trær.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

– Regjeringa fastslår et prinsipp om at det er det aktive skogbruket som gir best klimaeffekt, sier Jarle Holberg i Allskog.

Skognæringa har lenge jobbet for å få fram dette synspunktet.

– Vi har fått skogtiltak som er positive i klimasammenheng og positive for verdiskapinga i skognæringa, sier Holberg.

Økt hogst og økt planting

I Klimameldinga sier regjeringa at to tredjedeler av kuttene i klimagassutslipp skal gjøres i Norge.

De ønsker:

«(..)styrket innsats innen skogplanteforedling, økt plantetetthet og gjeninnføring av forbudet mot hogst av ungskog samt å styrke skogvernet».

Det betyr at de vil ha 30 prosent mer hogst og mer planting av skog i nye områder. De ønsker også bedre utnytting av «avfall» som greiner og tretopper.

– På sikt vil dette gjøre at vi får økt aktivitet i skognæringa, noe som vil gi større lønnsomhet for skogeier, sier Holberg.

Vil etablere klimaskoger

Allskog ser også positivt på etablering av klimaskoger basert på avtaler med skogeiere.

– Vi har i lengre tid etterlyst ordninger som kompenserer skogeiere for å fange karbon og aktivt skjøtte skogen slik at den binder mer CO2, sier han.

Holberg sier dette kan gi en viktig inntektskilde for skogeiere.

– Vi er også positive til etablering av et klimafond, da dette kan bidra til å løfte fram klimavennlige skogindustriprosjekter, sier han.

Jarle Holberg, Allskog

Jarle Holberg i Allskog mener Klimameldinga gi skognæringa postivite signaler.

Foto: Allskog / NRK

Trenger mer tremateriale

Fra 2015 vil regjeringa at det skal bli påbudt med passivhusstandard. For å ta hensyn til inneklima og karbonutslipp sier Holdberg at de må bygges i massivtre.

I tillegg ønsker regjeringa økt produksjon av bioenergi. Det betyr at det blir økt behov for tremateriale.

Holberg sier skogindustrien ønsker å utnytte mer enn de store tømmerstokkene som brukes til å lage byggemateriale.

– Utfordringa her er at vi i dag ikke et tilstrekkelig utbygd marked for å ta imot bioenergi fra skogen, sier han.

Ett av tiltakene som vil bidra til økt etterspørsel er at Klimameldinga legger opp til utfasing av oljefyring.

Holdberg tror ikke skognæringa vil ha noe problem med å følge opp dette,

– Vi må planlegge skogsdrifta på en annen måte, men da vil man også få en større robusthet i næringa, sier han.