Råkjører nekta å gi førerkortet til politiet – nå skal saken behandles i retten for tredje gang

Tingretten mente det var innafor at motorsyklisten kun viste fram førerkortet, uten å gi det fysisk fra seg. Lagmannsretten er uenig.

Politikontroll

KONTROLL: Vinker politiet deg til siden, er du plikta til å la politiet ta en titt på førerkortet. Men holder det å bare vise det fram? Bildet er tatt ved en anna anledning.

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Det var i slutten av juli i fjor politiet vinka til side en Harley Davidson som hadde kjørt for fort på E6-en gjennom Trondheim.

Fartsmåleren viste 102 km/t i 80-sona.

Som politiet ofte gjør ved fartskontroller, ba de om å få se førerkortet til motorsyklisten.

Og det fikk de. Men bare se, ikke røre.

Sjåføren holdt opp førerkortet sånn at politiet fikk se framsida på det. Da de ba om å få det i hende for å kontrollere det, nekta motorsyklisten å gi det fra seg.

Nå blir motorsyklistens motvilje gjenstand for en tredje runde i retten.

Saken er også omtalt av Motor.no.

Hva ligger i «vise fram»?

Utover å få en bot på 6400 kroner for den høye farten, blei sjåføren anmeldt for brudd på vegtrafikkloven §10.

Den sier at sjåfører som blir stansa av politiet, «plikter å vise fram dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen» – som for eksempel førerkort.

Men det er nettopp formuleringa «vise fram» de lærde nå strides om.

Holder det å bare vise fram førerkortet, eller er man nødt til å faktisk gi det fra seg?

Det står det det står

Sør-Trøndelag tingrett mener det må holde med en framvisning, fordi det er det som bokstavelig talt står i loven.

De frikjente dermed mannen i november i fjor.

Ordlyden «vise fram» indikerer at dokumentet må være «synlig» for politibetjenten. Det er ikke et krav om overlevering. Det er på det rene at tiltalte ved å holde førerkortet sitt fremme, har «vist fram» dokumentasjon slik §10 krever. Ordlyden «vise fram» kan ikke tolkes utvidende til å også gjelde et krav om overlevering.

Sør-Trøndelag tingrett

Påtalemyndigheten argumenterte med at det ikke er praktisk mulig for politiet å sjekke førerkortet skikkelig, uten å faktisk holde det fysisk.

Men dette holdt ikke, mente altså tingretten. Det står det det står i loven.

Saken blei anka til Frostating lagmannsrett, som har kommet til en helt anna konklusjon.

En politimann fra Utrykningspolitiet snakker med en bilfører under en kontroll.

SPØRSMÅLET: Å gi fra seg førerkortet, eller ikke gi fra seg førerkortet ... Bildet er tatt ved en anna anledning.

Foto: Terje Haugnes / NRK

Overlevering må til

Lagmannsrettens avgjørelse kom i slutten av februar, og de mente at tingretten hadde tolka loven feil.

For om det ikke skal være krav om fysisk overlevering, får politiet problemer med å gjøre jobben sin.

Det er en forutsetning at politiet får anledning til å ha førerkortet fysisk i hende. Dette er nødvendig for å ivareta hensikten med bestemmelsen, nemlig å sikre en nødvendig og tilstrekkelig kontroll. Det er ikke tilstrekkelig å vise fram førerkortet.

Frostating lagmannsrett

Lagmannsretten oppheva dermed tingrettens dom uten ankebehandling. De sendte saken tilbake til ny behandling i tingretten.

Lite rettslig praksis

Lagmannsretten påpekte også at det er lite rettslig praksis rundt dette spørsmålet. Kanskje nettopp fordi folk flest pleier å faktisk gi førerkortet fra seg når politiet ber om det.

De kunne imidlertid vise til én rettsavgjørelse fra Hålogaland lagmannsrett i 2020.

Her hadde en person anka saken sin etter å ha blitt dømt i tingretten for «ikke å ha vist fram» førerkortet.

Hålogaland lagmannsrett avviste anken. De mente en naturlig språklig forståelse av ordlyden, innebar å gi førerkortet fra seg.