Hopp til innhold

Rådmann: – Spektrum er det eneste realistiske alternativet

Rådmannen i Trondheim har nok en gang konkludert med at den nye storhallen i Trondheim bør bygges ved Trondheim spektrum.

Nidarø storhall

Kritikerne har ment at den nye storhallen blir for ruvende i landskapet og legger beslag på for mye areal. Flere naboer ønsker å fjerne Trondheim spektrum og bygge en park på tomta.

Foto: Illustrasjon: Link arkitektur

Det er kommer fram i den nye utredninga om saken.

I den 43 sider lange utredninga står det blant annet:

"Selv om det finnes alternative tomter for lokalisering og bygging av en storbyhall, er den største utfordringen at det ikke foreligger finansieringsplaner for de alternative prosjektene. Rådmannen ser i dag ikke muligheter til å realisere en storhall på de alternative tomtene, uten at kommunen tar et betydelig ansvar for finansieringen og driften av anlegget"

Utredninga viser at det er mulig å bygge en storbyhall både på Sorgenfri og Sluppen. Brattøra kan bare brukes til å bygge et mindre anlegg, men det forutsetter at Trondheim havn gir fra seg tomt.

Men dersom Trondheim ønsker å ha en hall ferdig til håndball-EM i 2020, som arrangeres i Norge og Danmark, så er en utbygging på Øya det eneste alternativet, ifølge rådmannen.

– Konklusjonen har vært rimelig klar, skal storbyhallen realiseres nå, så er det bare Spektrum som er et realistisk alternativ, skriver Wolden i en SMS til NRK.

Stort engasjement

Det var bred politisk enighet om at den nye storhallen bør ligge på Øya i forbindelse med Trondheim spektrum. Forslaget ble enstemmig vedtatt i bygningsrådet i vår.

Men da folk fikk se tegningene blåste debatten opp igjen.

Naboer har reagert kraftig på størrelsen på hallen og trafikken den vil føre med seg under store arrangementer. Det har vært arrangert folkemøter og demonstrasjoner mot planene.

I sommer snudde også Høyre og gikk imot å bygge på Øya.

Samtidig ble det lansert en rekke nye alternativer. Noen mente man burde gå for en del løsning ved å fortsatt ha Trondheim spektrum på Øya og bygge den nye storhallen et annet sted. Det forslaget ble forkasta av formannskapet.

Men flere har ment at storhallen, med dagens Trondheim spektrum, bør flyttes til Tempe, Sorgenfri, Brattøra eller Dragvoll.

Plantegninger av Trondheim spektrum

Slik ser arkitektene for seg at den nye storhallen kan se ut når den er ferdig. Om det bygges ut på Øya kan hallen stå ferdig i løpet av 2019.

Foto: Illustrasjon: Link arkitektur

Manglende finansiering

I utredninga, som i dag ble sendt til byens politikere, peker rådmannen flere utfordringer ved alternativene til utbygginga av Trondheim spektrum.

Verken Sorgenfri, Sluppen, Tempe og Brattøra har noen løsning til hvordan det skal finansieres. Ingen av disse stedene er dessuten aktuelle dersom kommunen ønsker å ha hallen klar til håndball-EM i 2020.

Det eneste problemet rådmannen ser ved å bygge ut på Øya er trafikken en ny storhall vil medføre i området.

– Bestemt resultat

Høyre har vært det eneste partiet som har vært imot utbygginga på Nidarø. Kommunalråd, Ingrid Skjøtskift, er ikke overraska over konklusjonen rådmannen har kommet til.

– Den rapporten rådmanne har lagt fram i dag har et resultat som var bestemt da saken ble bestilt. Dette er ingen utredning av alternativer, men et oppsett av informasjon knytta til de ulike alternativene. Rapporten besvarer ingen av de interessante spørsmålene knytta til en ny storhall sier hun.

Også rådmannen påpeker i rapporten at de har hatt knapt med tid. Han mener det aller beste hadde vært om kommunen tok seg tid til å lage en såkalt konseptvalgutredning. En slik utredning tar vanligvis halvannet til to år.

Når det er sagt, så mener likevel rådmannen at de har synliggjort både kostnader og muligheter ved ny hall.

Det er ikke Skjøtskift enig i.

– Dette understreker at det er en stor tabbe å ikke lage en fullverdig utredning av reelle alternativer. Det har det ikke vært tid til og det er beklagelig, sier hun.

En endelig beslutning av hvor hallen skal ligge gjøres av Bystyret i Trondheim den 15. desember.

Tabell 11: Oppsummering av de ulike lokaliseringsalternativene

Vurdert i forholdt til

Utbygging av Trondheim Spektrum

Utbygging av storbyhall på Sorgenfri

Utbygging av storbyhall på Sluppen

Utbygging av storbyhall på Tempe

Utbygging av storbyhall på Brattøra

Er tomta tilgjengelig?

Ja

Ikke før 1.1.2020

Ja (leieavtaler til desember 2018)

Uavklart

Nei (ikke på kort sikt)

Er det mulig å bygge en storbyhall på tomta?

Ja

Ja

Ja

For liten tomt og meget vanskelige grunnforhold

For liten tomt til et anlegg på 36 000m2.

Vil hallen være ferdig til EM – Håndball?

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Vurderes tomta som egnet til en storbyhall i forhold til de angitte kriteriene

Ja (utfordringer er først og fremst knyttet til trafikk til og fra anlegget og anleggets volum)

Ja (kort avstand til sentrum og god kollektivdekning). (Kommunen eier tomten)

Ja (Noe avstand til sentrum og hoteller).(Må etableres bedre kollektivdekning og gang og sykkelveier). (Noe usikkerhet knyttet til grunnforhold). (Flere grunneiere)

Ikke aktuell pga. meget vanskelige grunnforhold.

For liten tomt og noe usikkerhet knyttet til uteareal om dette er egnet/tilgjengelig. Grunnforholdene må utredes nærmere.

Finnes det en finansiering av anlegget?

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei