NTNU ber om unnskyldning

- Unnskyld, sa NTNUs rektor Torbjørn Digernes da granskingsrapporten om Rosenborgsaken ble lagt fram torsdag.

Rektor Torbjørn Digernes
Foto: NRK

Han beklaget at universitetet ikke tidligere på eget initiativ iverksatte undersøkelser da de første krefttilfellene ble kjent, og lovte en bedre oppfølging av de berørte.

Får kritikk

NTNU får til dels sterk kritikk om helseskadelige arbeidsforhold ved Rosenborglaboratoriene, i en rapport som det uavhengige granskingsutvalget la fram torsdag.

Utvalgets leder, Gerd Ersdal
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Utvalgets leder Gerd Ersdal,  leverte sin rapport til justisminister Knut Storberget (Ap). Det har undersøkt hvordan saken er håndtert av den NTNU før og etter at krefttilfellene ble oppdaget i 1997.

Utvalget har også undersøkt hvilken rolle det tidligere Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet hadde i perioden før og etter at krefttilfellene ble oppdaget.

Kritikken omfatter både manglende undersøkelser for å opplyse om saken, håndteringen av saken i første fase, og manglende oppfølging av de berørte.

NTNU-rektoren understrekte at universitetet tar kritikken meget alvorlig.

- Unnskyld

- På vegne av NTNU vil jeg uttrykke dyp medfølelse overfor alle berørte. Jeg ber om unnskyldning for at vi ikke har fulgt opp de pårørende godt nok. Jeg beklager også at vi ikke tidligere satte i gang undersøkelser for å belyse forekomster av kreft og finne mulige årsakssammenhenger, og derigjennom kan ha bidratt til å skape usikkerhet hos mange som gjennom studier og arbeid har oppholdt seg i laboratoriene på Rosenborg, sa Digernes i en pressemelding.

Digernes sier at NTNU hele tiden gått inn for full åpenhet i Rosenborglaboratoriesaken. Etter at granskingsutvalget og det medisinske ekspertutvalget ble oppnevnt i desember 2006 har universitetet bidratt aktivt med all relevant informasjon overfor det medisinske ekspertutvalget og granskingsutvalget. 

Sterkt kritikkverdig

Utvalget finner det sterkt kritikkverdig at Kunnskapsdepartementet ikke sørget for at spørsmålet om en mulig sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykdom ble ytterligere utredet da krefttilfellene ved universitetet ble oppdaget i 1997, for eksempel ved å nedsette et sakkyndig utvalg. Den sterke kritikken omfatter også det forhold at KD ikke fulgte opp saken i sin dialog med NTNU.

Regjeringsadvokaten har inngått seks forlik med ofre og pårørende i kreftsaken og er i forhandlinger med flere. Utvalget mener at myndighetene burde ha nedsatt et sakkyndig utvalg til å gi faglige råd før det ble fattet vedtak om å inngå forlik. KD burde i større grad i erstatningssakene ivaretatt hensynet til opplevd likhet og rettferdighet for de berørte/etterlatte, heter det i rapporten.

NTNU-rektor Torbjørn Digernes, statsråd Øystein Djupedal, utvalgets leder Gerd Ersdal
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

- Vi ser svært alvorlig på den kritikken utvalget kommer med. Nå må vi gå nøye gjennom rapporten for å vurdere hvilke skritt vi skal ta, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) da rapporten ble lagt fram torsdag.

Avklaring

Den foreløpige rapporten fra den medisinsk ekspertgruppen som har gransket saken, konkluderer med at det ikke er noen sikker sammenheng mellom arbeid ved laboratoriene og utviklingen av blodkreft. Vi anbefaler at ytterligere erstatningskrav som måtte komme, ikke bør behandles før en eventuell sammenheng mellom sykdom og arbeidsmiljøet er bredere undersøkt. En slik undersøkelse bør skje så raskt som mulig, sier granskingsutvalgets leder, fylkeslege Gerd Ersdal, til NTB.

Den medisinske ekspertgruppen sier i sin rapport at det må undersøkes nærmere hvor lenge ansatte og studenter har vært i befatning med laboratoriene. Dette fordi tiden man er blitt eksponert for ulike stoffer er en vesentlig faktor for utvikling av kreft. 

Skal gi svar

I pressemeldingen fra universitetet står det at NTNU lover å fortsette med å stille med ressurser under videre undersøkelser som er i tråd med granskningsutvalgets anbefalinger. På den måten skal berørte personene og institusjonene får svar på hva som har skjedd.

 Det gjelder ikke minst å få avklart spørsmålet om det er en faktisk årsakssammenheng mellom forholdene ved Rosenborg og utvikling av kreft.

- NTNU er og skal være en god arbeidsplass og et godt studiested. Ansattes og studenters helse og sikkerhet er overordnet alle andre hensyn. Jeg vil understreke at universitetet i dag har laboratorier, rutiner og systemer i tråd med nasjonale og internasjonale standarder, og der sikkerheten kommer i første rekke. Studenter og ansatte skal trygt kunne studere og forske hos oss, sier rektor Torbjørn Digernes.

(NTB/NRK)