NRK Meny
Normal

Minken er et uønsket rovdyr

Minken som går løs på en måse i Årets naturfoto 2014, er en svartelistet art som gjør skade i norsk natur.

Årets naturfoto 2014 i Norge

Her tar en mink en gråmåke. Bildet ble kåret til Årets naturfoto i 2014.

Foto: Linda Bjørgan

Mink

Mink i norsk natur. Dette dyret ble fotografert ved Risvær i Ytre Namdal.

Foto: Kjartan Trana / NRK
Teist

Teist er en sjøfugl det har blitt mindre av. Bildet er tatt på Sklinna, i havet utenfor kysten av Nord-Trøndelag. Sklinna ligger så langt ut at det ikke er mink der.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Vi vet at mink gjør skade på fuglelivet. En ny art som den amerikanske minken, eller villmink som vi gjerne kaller den, er en skikkelig effektiv predator, sier Kjetil Bevanger, vitenskapelig rådgiver ved Norsk institutt for naturforsking (NINA).

Minken lever i tilknytning til vann og vannmiljø, og der er det også mange fugler som har reir på bakken.

– Særlig om våren vil disse fuglene bli utsatt for angrep fra mink, sier Bevanger.

Innført på 20-tallet

Mink er en fremmed art i norsk natur. Rovdyret ble innført til Norge fra Nord-Amerika på 1920-tallet for pelsdyroppdrett.

Dyr både rømte og ble sluppet ut, og ute i naturen fant minken mat.

– Det gikk veldig kort tid før den hadde kolonisert store deler av Norge, sier Kjetil Bevanger.

På 1990-tallet var det mink i hele landet, bortsett fra på øyer som ligger så langt til havs at minken ikke har klart å ta seg ut dit.

Bevanger sier at minken er god til å svømme, og at den lett tar seg ut til øyer som ligger mindre enn fem kilometer fra fastlandet.

Sjøfugl i tilbakegang

Det er forsket på norsk sjøfugl, og mange av bestandene har gått tilbake.

Men Bevanger sier de ikke har fått midler til å undersøke om det er minken som er årsaken.

– Men det er helt klare indikasjoner på at for eksempel en fugl som teist, som lever og hekker i bergur og i ur langs strand og kyst der også minken lett ferdes, har gått tilbake.

– Dessuten vet vi at terne og måse, som hekker på holmer og skjær, har gått tilbake. Man har masse observasjoner av at minken går hardt til verks og dreper for fote. Det er mange sjøfugler som hekker på bakken som har gått tilbake på grunn av mink.

Det er også mink i innlandet, og også der tar den fugl med reir på bakken, samt fisk i bekker og små elver.

– Også der er det helt klare, negative følger av minken.

Mink angriper måse

Her kjemper minken med måsen. Dette bildet ble for øvrig nummer seks i fotokonkurransen.

Foto: Linda Bjørgan

Tar fugl på vannet

Han synes at bildet av minken som går løs på måsen er fantastisk.

– Det har vært observert at mink har svømt under vann, kommet opp og tatt fugl som har ligget på vannet. Men at en mink hopper fram og tar en gråmåke på denne måten er et helt unikt bilde. Det forteller en historie, sier Kjetil Bevanger.

Tror bestanden er redusert

Det er ikke kjent hvor stor bestanden av mink er i Norge i dag. Årsaken er at det ikke er noen organisert overvåkning eller forskning på utviklingen.

– Det man subjektivt har en følelse av, er at minken har gått tilbake flere steder de siste tiårene.

Årsaken er ikke kjent, men Bevanger sier at næringstilgangen ble redusert på 70-tallet da det var en periode mange miljøgifter og sure vann med fiskedød. I tillegg har bestanden av oter tatt seg opp.

– Vi vet at oter er et mårdyr som er i nær slekt med minken, men den er minken overlegen. Den er større, og de to artene har en ganske overlappende næringsnisje. Det kan tyde på at oteren har konkurrert ut minken.

Et klassisk eksempel

Kjetil Bevanger mener vi bør lære av erfaringene med mink og være svært forsiktige med hvilke arter vi tar inn i Norge.

– Vi opplever fremdeles at folk tar med rovdyr og fugler til landet, og ikke passer godt på dem. Det er veldig strenge bestemmelser på hva du kan ta inn av fremmede dyrearter.

– Minken er jo et klassisk eksempel, både i Norge og mange andre land, på at det å ta inn et rovpattedyr kan får meget alvorlige følger, sier Kjetil Bevanger i NINA.