NRK Meny
Normal

Her er rektor Bovims nye NTNU

Nye NTNU blir nesten som før, med unntak for SVT-fakultetet, som får en hel lærerutdanning i fanget. Avdelinger fra høyskolemiljøene i Ålesund og Gjøvik skal inngå i de relevante fakultetene i Trondheim.

Hovedbygget til NTNU på Gløshaugen

Fakultetene på Gløshaugen blir minst berørt av den nye organiseringsmodellen, dersom rektor Gunnar Bovim får styret med på sitt forslag om ni dager.

Foto: Tor Beisvåg

Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim

NTNU-rektor Gunnar Bovim la fredag fram sin innstilling til organiseringa av det nye NTNU.

Foto: Eir-J.Bue / CC BY-NC 2.0

Fredag sendte NTNUs rektor Gunnar Bovim ut sitt forslag til fakultetsinndeling for det nye NTNU, Norges største universitet.

Om ni dager (15. februar) skal NTNU-styret vedta den nye strukturen. Universitetets eget organ UA.no skrev om innstillingen sent fredag ettermiddag, akkurat idet de fleste akademikerne var i ferd med å ta helg.

Mye tyder dermed på at det rektor Bovim innstiller på nå kommer til å bli vedtatt.

Dette er rektors forslag til fakultetsinndeling:

  • Fakultet A: Ingeniørvitenskap
  • Fakultet B: Naturvitenskap, bioingeniørfag
  • Fakultet C: Matematikk, informatikk, elektroteknikk
  • Fakultet D: Humaniora
  • Fakultet E: Helsefag, sykepleiefag, medisin, radiografi og audiologi
  • Fakultet F: Samfunnsvitenskap, psykologi, sosialfag, vernepleiefag og utdanningsvitenskap
  • Fakultet G: Økonomi
  • Fakultet H: Arkitektur, billedkunst, produktdesign

Selv om flere av fakultetene får en enhetlig profil skal studenter og forskere fortsatt kunne vandre fritt mellom fakultetene. Bovim understreker at NTNU må sikre at det ikke oppstår barrierer for tverrfaglige initiativer gjennom måten universitetet organiserer og deler seg inn på.

Superfaktultet for økonomi

Bovim ønsker å opprette et eget fakultet for økonomi. Han peker på ønsket om et spisset økonomifakultet. Dermed får NTNU ett stort fagmiljø som Trondheim lenge har manglet.

Fagområdene innen økonomi ved NTNU i Trondheim, Ålesund og Gjøvik skal høre til det nye økonomifakultetet. Det samme gjelder den nåværende Handelshøyskolen i Trondheim (Tidligere TØH), Institutt for industriell økonomi (som løftes ut av teknologimiljøet på Gløshaugen) og Institutt for samfunnsøkonomi (som løftes ut av dagens SVT-fakultet på Dragvoll).

Spisser lærerutdanningen

Bovim skriver i sin innstilling at han også imøtekommer ønskene om en mer spisset lærerutdanning.

Han vil ha et kjempefakultet med fagområdene samfunnsvitenskap (sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, geografi, pedagogikk), lærer/lektorutdanning, psykologi og sosialfag (barnevernspedagog, sosionom, vernepleie).

Grunnskolelærerutdanningene fra tidligere HiST er også foreslått lagt til dette fakultetet.

En slik sammensetting gir en god balanse mellom profesjons- og disiplinfag, skriver Bovim i innstillingen. Det nye Fakultet F vil utgjøre kjernen av samfunnsvitenskapene, men vil samtidig ha en tydelig profil mot lærer/lektorutdanning.

Immatrikulering ved NTNU 2009

Enda flere studenter skal immatrikuleres ved NTNU til høsten, når de nye fakultetene er klare i det som er Norges største universitet. Her fra immatrikuleringen på Gløshaugen i 2014.

Foto: NRK

Bovim vil ha et bredt helsefakultet

Rektor Gunnar Bovim anbefaler at det etableres et bredt helsefakultet med fagmiljøer fra alle helsefag: medisin, sykepleie, radiografi og audiologi. I tråd med fagmiljøets eget ønske foreslås det at samfunnsvitenskapelig helsevitenskap tilhører dette fakultetet.

Sprikende høringsuttalelser for hvor fagområder som psykologi og sosialfag bør ligge gjør at Bovim velger å holde disse fagene innenfor SVT-strukturen. Han ønsker ikke et for oppdelt helsefakultet, fordi det kan gi større utfordringer med utvikling av felles faglig strategi: Han peker også på faren for et for stort lederspenn.

I tillegg skal altså prestisjeutdanningen produktdesign flyttes til Fakultet for arkitektur og billedkunst Bovim peker på at det må vurderes om fagområder i Ålesund og Gjøvik og ved gamle HiST bør høre til dette fakultetet.

NTNU Gjøvik

Høgskolemiljøet på Gjøvik blir til tre avdelinger, som blir lagt til hvert sitt fakultet i Trondheim.

Foto: Jorun Vang / NRK

Vitenskapsmuseet fortsetter som egen enhet

I sitt forslag til ny organisasjonsstruktur anbefaler rektor at Vitenskapsmuseet (VM) videreføres uendret som en enhet. Hovedbegrunnelsen er universitetsmuseenes særlige samfunnsoppdrag og status i universitetsloven, og parallellitet med landets øvrige universitetsmuseer, heter det i rektors innstilling.

Sier lite om lokalisering i Trondheim

Innstillingen tar unntaksvis stilling til lokalisering. Det blir utsatt til samlingen av de to campusene Dragvoll og Gløshaugen til én stor campusssone, fra Kalvskinnet over Øya og Gløshaugen til Sluppen. Dette er noe regjeringen ga klarsignal til allerede for tre år siden.

Men dette sier altså ikke innstillingen noe om.

Det som er sikkert er at noen fagmiljøer før eller siden må på flyttefot.

Du kan lese hele innstillingen til rektor Gunnar Bovim her.

Høgskolen i Ålesund

Høgskolen i Ålesund foreslås delt opp i fem avdelinger som foreslås fordelt til ulike fakulteter i NTNU-strukturen.

Foto: Høgskolen i Ålesund