Gravde grøfter i Nidelva uten tillatelse

Allerede før bygginga har kommet i gang på nye Trondheim Spektrum, stoppes arbeidet på grunn av mangelfulle søknader. Fylkesmannen reagerer kraftig på gravearbeid i Nidelva.

Grøftegraving på Øya

To grøfter er påbegynt på Øya uten tillatelse.

Foto: Hilde Grande / NRK

Like før påske ble beboerne på Øya oppmerksomme på gravearbeidet på elvebredden ved Trondheim spektrum.

Håkon Haaheim

Talsmann for Øya Velforening, Håkon Haaheim forteller at de klaget på gravingen for en stund siden.

Foto: Hilde Grande / NRK

– Vi har ikke funnet at det er søkt om graving i Nidelven, vi har heller ikke funnet tillatelse til gravingen. Vi mener det er gravd ulovlig, sier Håkon Haaheim, talsmann for Øya Velforening.

De har klaget til Fylkesmannens miljøvernavdeling, som nå har bestemt at gravingen stoppes med umiddelbar virkning for å begrense skadene.

– Vi har fått både en bekymringsmelding og en klage på at det foregår graving i kantsonen og i elven. Dette er ikke noe man kan gjøre uten videre, dette skal man søke om, trolig til NVE, men i alle fall til oss, sier Stein Arne Andreassen, miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Søkte om å grave opp

Utbyggingen av det nye Trondheim spektrum er omstridt og Nidelva er et nasjonalt vernet laksevassdrag

Stein Arne Andreassen

Miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Stein Arne Andreassen stoppet utgravingen med umiddelbar virkning.

Foto: Hilde Grande / NRK

– Vi er inne i en sårbar sesong dersom dette er et område hvor det kan yte fisk. Da ligger fjorårets gyting med rognen sin nede i grusen, og de må få klekke før det gjøres inngrep i vassdraget.

Trondheim spektrum har søkt til kommunen om å gå grave opp blant annet den gamle overvannsledninga og legge en ny lenger unna dagens hall for å få plass til nye Spektrum.

Kommunaldirektør Einar Aasved Hansen sier til NRK at han mener alle som har med planlegging og utbygging i kommunen å gjøre vet at det må gis særskilt tillatelse for å grave i det vernede laksevassdraget Nidelva.

Om noen i kommunen i dette tilfellet ikke har forstått at legging av ny ledning ut i elva, også kunne medføre graving i elva, er uvisst.

– Uansett skulle søknaden fra Trondheim Spektrum gått til fylkesmannen og NVE, og ikke til kommunen, sier kommunaldirektøren.

Har sendt inn søknader

Kjell Håvard Nielsen

Prosjektleder for Trondheim spektrum, Kjell Håvard Nilsen sier de nå har sendt inn riktige søknader.

Foto: Privat

To grøfter er allerede gravd, men fortsatt gjenstår det arbeid før avløpsrørene er på plass ute i elva.

– Dette er et fellesanlegg mellom spektrum og kommunen. Nå viser det seg at vi ikke har søkt formelt riktig, sier prosjektleder for Trondheim spektrum, Kjell Håvard Nilsen.

Nå er det opp til utbygger å få de nødvendige tillatelsene før arbeidet kan fortsette.

– Vi har stoppet arbeidet og i går gikk det inn formelle søknader til fylkesmannen og NVE, avslutter Nilsen.