Grantrær skal bidra til å redde miljøet

Planting av grantrær skal bidra til å bedre miljøet de neste årene. – Grana binder opp CO₂ og er viktig for å nå klimamålene, sier fylkesskogmester Trond Rian i Nord-Trøndelag.

Snøtunge graner i Bymarka

Granskogen er viktig for klimaet fordi grantrær binder opp mye CO₂.

Foto: Snødekt vann i Bymarka

Trond Rian

Trond Rian er fylkesskogmester i Nord-Trøndelag.

Foto: Frank Almås

Det er staten som betaler alle kostnader når en halv million granplanter skal plantes i ut i seks nordtrønderske kommuner de neste tre årene. Sammen med kommuner i Rogaland og Nordland er de med i et pilotprosjekt for å undersøke klimaeffekten av å plante gran i områder hvor det i dag er mye lauvskog.

– Svært effektiv

– Man bruker fotosyntesen og grana er svært effektiv til å ta opp CO₂. Nå skal vi plante på nye areal som er i ferd med å bli gjengrodd av kratt. Beregninger viser at den er to-tre ganger mer effektiv enn lauv og det er verdt å ta med seg, sier fylkesskogmester Trond Rian.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har plukket ut kommunene Stjørdal, Steinkjer, Verran, Nærøy, Lierne og Namsos hvor det skal satses ekstra mye på nyplanting fram til 2018. Han understreker at dette er gode, lokale klimatiltak.

– Tilskuddsordningen gjelder for hele fylket, men det er her vi setter inn ressurser for å finne aktuelle felt. Vi har kommet lengst i Nærøy og i Steinkjer hvor vi allerede har kartlagt aktuelle plantefelt, sier Rian.

Startet i Steinkjer

Tine Sundtoft

Tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft startet aksjonen skogplanting høsten 2015.

Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

Startskuddet for aksjon granplanting gikk allerede i fjor høst ved daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft hvor de første plantene ble satt ned i Steinkjer.

– Skogplanting som klimatiltak er et viktig punkt i oppfølgingen av klimaforliket. Skogen har et årlig CO₂-opptak som tilsvarer mer enn halvparten av de samlede norske klimagassutslippene. Ifølge FNs klimapanel er skogplanting viktig for å nå togradersmålet, sa Sundtoft den gangen.

Rapporten «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak» ble utarbeidet av Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning (nå Landbruksdirektoratet) og Institutt for skog og landskap (nå NIBIO). Den viser at store arealer kan tilplantes over en 20-årsperiode med god klimaeffekt, med lave kostnader og akseptable konsekvenser for naturmangfold og andre miljøverdier.

– Strenge krav

– Vi stiller strenge krav for å ivareta hensynet til miljøverdier som naturmangfold og kulturlandskap. Blant annet skal det bare benyttes norske treslag, og planting skal ikke skje på områder som er viktige for naturmangfoldet, friluftslivsinteresser eller andre miljøverdier, fortalte Tine Sundtoft ved oppstarten av aksjonen.

Etter at pilotfasen er over i 2018 skal det være en grundig evaluering av tiltaket. Evalueringen skal blant annet vise om målene er nådd og om miljøkriteriene er tilstrekkelige.