Frykter husene blir gravd ned

Prosessen med å innløse hus rundt den planlagte kampflybasen på Ørlandet er i gang. Nå frykter folk at slektsgårder og heimene deres vil bli jevnet med jorda.

kampflybase Ørland

Når den nye kampflybasen på Ørland står ferdig, frykter mange at de gamle husene i området vil bli revet.

Foto: Luftforsvaret/Hans Kristian Norset

Hans Kristian Nordset

Leder Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset.

Foto: Morten Andersen/NRK

– Vi har eksempel fra 2006 på at Forsvarsbygg tok over 2-3 boliger hvor de da rev husene. Den ene boligen ble tent på og murene revet. Vi ønsker ikke at boliger på Ørlandet som har stått i mange generasjoner skal bli gravd ned, sier leder for Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset .

Tirsdag og onsdag denne uka besøkte representanter fra Forsvarsbygg, Forsvaret og Forsvarsdepartementet Ørland. Noe av formålet med turen var å møte grunneiere og ikke minst støygruppa på Ørlandet.

– Samarbeidet har vært bra hittil. Men vi merker at det nå nærmer seg tiden hvor ting skal avklares, sier Norset.

Starter prinsippforhandlinger

Reguleringsplana for den nye kampflybasen skal vedtas av kommunestyret i Ørland høsten 2014.

Støyproblematikken er utredet blant annet i et samarbeid mellom Forsvarsbygg og Sintef. Flere ulike alternativer for traséen til flystripa er lagt fram. Men uavhengig av hvilke alternativ som vedtas i 2014, er det en del eiendommer som vil være helt opplagt støyutsatt og innenfor rød sone uansett.

– Vi har sagt hele tiden at vi vil prøve å komme i gang med forhandlinger fortest mulig. Derfor har vi nå avtalt med grunneierlaget at vi skal komme i gang med prinsipielle forhandlinger i september og fortsette med de som er mest opplagte for innløsning i oktober, sier Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg Kampflybase.

John Bjørnar Haugen, Rune Fagerli, Eirik Thorshaug, Olaf Dobloug

Fra venstre: John Bjørnar Haugen prosjektoffiser kampflybase, Rune Fagerli avdelingsdirektør Forsvarsdepartementet, Eirik Thorshaug statssekretær (Ap) Forsvarsdepartementet, Olaf Dobloug direktør Forsvarsbygg Kampflybase

Foto: Ingrid Lindaard Stranden, NRK

Tilsammen er det beregnet at rundt hundre boliger vil være såpass støyutsatte at de får tilbud om innløsning.

Lover forutsigbarhet

Regjeringsadvokaten har bistått Forsvarsbygg underveis i prosessen.

For mange på Ørlandet har ventetida allerede vært lang og mange har ønsket større forutsigbarnhet og en avklaring rundt hva som skjer med husene de bor i i dag, og en avklaring rundt hvor de skal bo i framtida. Dette gjelder ikke minst de som driver gårder.

Satssekretær Eirik Thorshaug (Ap) i Forsvarsdepartementet understreket under besøket på Ørlandet at de tar støy - og innløsingsproblematikken på største alvor og at det å gi størst mulig forutsigbarhet har høy prioritet.

– Vi er opptatte av at folk skal ha forutsigbarhet fra alle oss i forsvarssektoren, inkludert Forsvarsdepartementet. Og vi er opptatte av at vi starter avklaring så tidlig som mulig. Vi skal være så fleksible som mulig i de prosessene som folk må inn i rundt tiltak og innløsning av eiendommer, sier Thorshaug.

– Føler dere at folk har tillit til dere?

– Vi har vært veldig opptatt av å møte støygruppa. Det er derfor regjeringa og departementet har reist opp til Ørlandet for å høre, for å lytte, for det er alltid gjennom å snakke med hverandre man kan bygge den type tillit, sier Thorshaug.

F-35 Joint Strike Fighter

Norge skal kjøpe 56 F-35-jagerfly fra amerikanske Lockheed Martin.

Foto: Liz Kaszynski

God men alvorlig stemning

Prinsippforhandlingene starter i september mellom Forsvarsbygg og et par titalls av de første grunneierne.

Støygruppa Ørland består av de aller fleste av grunneierne som blir berørte i større eller mindre grad og har rundt 900 medlemmer.

Nordset sier det er stor bekymring rundt hvorvidt hus blir revet eller ikke. Forsvinner husene, forsvinner også mye av Ørlands kulturhistorie mener han.

– Det kan bli en rasering av bygda. Vi ønsker at folk skal få bestemme selv over egne eiendommer. Og at de skal få et tilbud om at de får et alternativt bomiljø hvis de ønsker å flytte. Vi vet heller ikke hvordan støysituasjonen vil være inn i framtida, og da er det dumt å rive hus hvis det viser seg at det ikke er nødvendig, sier Norset.

Norset beskriver situasjonen som spent.

– Det er en veldig alvorlig situasjon. Det vi ønsker er at det skal være en fleksibilitet for folk slik at de skal kunne bruke boligene i helgene og i feriene. Dette er noe av det vi jobber for, sier Norset

Dette står i kontrast til hva Forsvarsbygg sier om innløste hus.

–Det er viktig for Forsvarsbygg at hus og eiendommer som blir kjøpt håndteres på en ordentlig måte. Etter at eiendommene er overtatt legges det opp til at husene rives. Dette vil gjøres på en forsvarlig måte. Både rivingen og fjerningen av materiellet i etterkant vil håndteres miljømessig riktig. Forsvarsbygg vil sørge for at alt fjernes og ingenting skal graves ned, sier Dobloug.

Respektere ulike meninger

Det er uvanlig at man starter forhanlinger før reguleringsplan og endelig støykart er vedtatt. De første F-35 flyene kommer til Ørlandet i 2017.

Fram til flyene kommer er det mange parallelle prosesser som skal gå, og også flettes inn i hverandre. Forsvarssjefen har tildigere uttalt at det skal settes norgesrekord i planlegging. Det er mye som skal skje på svært mange felt samtidig.

–Jeg føler at vi har hatt en god dialog, men det er ikke dermed sagt at vi er enige i alt. Og slik er det når man er to parter. Vi har forskjellig ståsted i vurderingene våre, og det må vi ha respekt for, sier John Bjørnar Haugen, prosjektoffiser for kampflybasen.

Norset gård på Ørlandet

Norset Gård er 200 meter fra kampbasen og 350 meter fra rullebanen. Gården er blant de som kan bli revet.

Foto: Privat