Hopp til innhold

Frykter for reindrifta

Sørsamene frykter at den nye Sameretten ikke sikrer dem større innflytelse i bruken av utmark.

Reinsdyr og vindmøller

Stadig flere vindmøller settes opp i reinens beiteområder.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Flere tror de må gi opp reindrifta om forslaget som er lagt frem blir vedtatt. Onsdag pågår det et rettighetsseminar i Steinkjer der forslag til løsninger for de sørsamiske områdene diskuteres.

Terje Haugen, leder av Fosen reinbeitedistrikt, har de siste årene kjempet for beitelandet i kampen mot vindmølleutbygging på Fosenhalvøya. Han føler at lovverket svikter næringa.

-Det bygges i store områder rundt hver vindmølle, og det bygges vei mellom vindmøllene. Slår vi sammen alt dette, er det utrolig mye beiteland som forsvinner, sier Haugen.

Terje Haugen

Terje Haugen er leder i Fosen reinbeitedistrikt.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Han fortviler også over de store mengdene med vindparker som planlegges i området.

Ingen vesentlige endringer

Tirsdag var sørsamene samlet i håp om at den nye sameretten vil sikre dem større innflytelse i Trøndelag. Men mens samene i Troms og Nordland får et eget rettsorgan for bruk av land og vann, må sørsamene nøye seg med å bli representert i fjellstyrene.

-Slik forslaget ligger nå vil det ikke føre til vesentlige endringer i reindriftas rettigheter i det sørsamiske området, konstaterer Jarle Jonassen, sametingsrepresentant i Norske Samers Riksforbund.

Han mener det svake rettsvernet er et paradoks når sørsamene kanskje er den delen av samefolket som har størst behov for rettsvern.

-Jeg oppfordrer Sametinget til å finne alternative løsninger for sørsameområdet, blant annet ved å gjøre Hålogalandsloven gjeldende for alle samiske områder, fra Troms og sørover, sier Jonassen.

Lite å vinne på like rettigheter

Jon Gauslaa, leder i Samerettsutvalget, mener det er lite å hente på at samene i Trøndelag får samme rettigheter som samene lenger nord.

-I sør er det relativt spredte områder med statsgrunn og store områder med privat utmarksgrunn. Derfor har flertallet vurdert at det ikke er så mye å vinne på en fortsettelse av løsningen fra Nordland og nedover i Trøndelagsfylkene, sier Gauslaa.

Siste fra Trøndelag