Flengende kritikk av anbudsrunden

Anbudene på ambulansetjenesten i Midt-Norge burde vært lyst ut på nytt. Det er konklusjonen i en ny rapport.

Ambulanse
Foto: Rainer Prang / NRK

Helse Midt-Norge får sterk kritikk for sin framgangsmåte i den såkalte ”ambulansesaken”. En ekstern gjennomgang av prosessen rundt hvem som fikk anbudet på ambulansekjøring, og senere de økonomiske ekstratilskuddene dette firmaet fikk, konkluderer med at helseforetaket på flere områder har brutt reglene.

Ikke likebehandling

Det er advokatfirmaet Kvale & Co som har gjennomført den eksterne gjennomgangen for styret i Helse Midt, og de skriver at de ulike firmaene som leverte anbud ikke ble behandlet likt. De skriver at ”Ut fra dette kan det stilles spørsmål ved om rett leverandør har fått tildelt kontrakt”.

De to anbudsvinnerne, Namsos Trafikkselskap og Innherred Ambulanse, fikk også dekket underskudd på tjue millioner kroner i året av Helse Midt-Norge.

Vesentlige endringer

Advokatene skriver at ”Anskaffelsesregelverket setter grenser for hvilke endringer som kan gjøres i inngåtte kontrakter. Dersom endringene er vesentlige ansees dette som ny kontrakt som må på anbud. Etter vår vurdering er avtalen om kompensasjon (20 mill. kr) en vesentlig endring av den kontrakten som var konkurranseutsatt.”

Advokatene kritiserer også styret for å ha holdt opplysningene om ekstrabevilgningene til de to ambulanseselskapene hemmelig.

Jan Eirik Thoresen, adm. dir. Helse Midt-Norge

Legger seg flat

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Jan Eirik Thoresen, skriver i et notat at han tar rapportens konklusjoner til etterretning og ser at dette er alvorlig i forhold til tillitsforholdet mellom styret og administrerende direktør.

Han skriver videre at som en stor offentlig aktør med et betydelig behov for kjøp av tjenester, er det avgjørende at vi opptrer ryddig og korrekt i våre forretningsavtaler. I tillegg vurderer jeg denne saken som en alvorlig trussel mot det omdømmet spesialisthelsetjenesten – og i særdeleshet Helse Midt-Norge RHF, bør ha i befolkningen som en ansvarlig, forutsigbar og kvalitetsfokusert driver av tjenesten.

På denne bakgrunn beklager jeg at det i denne saken er gjort feilvurderinger som jeg som øverste administrativt ansvarlige i Helse Midt-Norge, tar ansvar for. Dette er en alvorlig sak for meg som leder og for den organisasjonen jeg leder.

Rapporten fra advokatfirmaet Kvale & Co kan du lese her.

.

Notatet fra adm.dir. Jan Eirik Thoresen kan du lese her.