Fisket mer laks i fjor – men langt igjen til toppårene

Nye tall viser at det ble fisket mer laks i Norge i fjor enn i bunnårene 2013 og 2014. Også i Trøndelag har fangstene økt betydelig det siste året.

Ung laksefisker

Fiskerne fikk mer laks i fjor enn de to siste årene, men historisk sett er det fortsatt lave fangsttall.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Miljødirektør Ellen Hambro

Ellen Hambro er direktør i Miljødirektoratet.

Foto: Miljødirektoratet/John Petter Reinertsen

Det er Statistisk sentralbyrå som har laget den nye fangststatistikken som viser at det totalt sett i Norge ble tatt 162.494 laks med en totalvekt på 538 tonn. Det ble fanget 12 prosent flere laks i 2015 enn året før, ifølge Miljødirektoratet .

Historisk lavt

– Til tross for at fangstene i fjor ble bedre enn de to foregående årene, er laksefangstene historisk sett lave. Innsiget av laks har vært svakt i flere år, og til tross for stadig strengere reguleringer av fisket er det fremdeles for lite gytefisk i en rekke vassdrag, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Både i 2013 og 2014 ble det innført ekstraordinære reguleringer, men det skjedde ikke i fjor sommer.

– Vi må nå avvente statusrapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning før vi kan si noe mer sikkert om det var nok gytefisk i elvene i 2015 til å sikre god produksjon av laks, sier Hambro.

22,8 prosent økning

For elvefisket ble det rapportert 106.257 fanget og avlivet laks i 2015, og det er 22,8 prosent flere fisk enn i 2014, men 13,1 prosent færre enn gjennomsnittet for perioden 1998–2014. I tillegg ble 25.433 laks med en samlet vekt på 103,5 tonn fanget, men satt tilbake i elvene.

– Flere elver har innført kvoter og plikt om å sette ut igjen hunnfisk og storlaks. Dette er et viktig grep som gjøres for å kunne opprettholde fisketiden og samtidig sikre at det er nok gytefisk i elva, sier miljødirektør Hambro.

I Trøndelag ble det tatt mest laks i nordtrønderske elver med 14.903 laks som er 20 prosent mer enn i 2014. I sørtrønderske elver ble det fisket 12.573 laks som er en økning på 33 prosent.