Får ikke etablere vindkraftverk ved Kalvvatnan

Olje- og energidepartementet sa i dag nei til planene om vindkraftverk i Kalvvatnan. – En gledens dag, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

Kalvvatnan protestaksjon

Det har vært flere, større markeringer i området, og naturvernere, lokalbefolkning og reindrifta har vært i utallige møter og befaringer for å stanse planene.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg

Leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg

Foto: Naturvernforbundet

Olje- og energidepartementet melder i en pressemelding at de tar til følge klagene på konsesjonsvedtaket fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det gis dermed ikke konsesjon til utbygging av 72 vindmøller ved Kalvvatnan på grensa mellom Nord-Trøndelag og Nordland.

– Dette markerer slutten på en svært lang kamp for verdifull natur og sørsamisk kultur, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

NVE ga tillatelse

NVE ga i 2014 Fred Olsen Renewables AS konsesjon til bygging av Kalvvatnan vindkraftverk på inntil 225 megawatt (MW) fordelt på tre planområder i Bindal.

Vedtaket ble påklaget av de to berørte reinbeitedistriktene og natur- og friluftsorganisasjoner. Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen var kritisk til prosjektet.

Departementet har blant annet vurdert utbyggingen opp mot vernet folkeretten stiller for urfolks næringsutøvelse, heter det i pressemeldingen:

– I vurderingen har departementet lagt til grunn at de to reinbeitedistriktene som bruker dette området allerede er sterkt berørt av flere energi- og vassdragstiltak og av infrastruktur innenfor samferdselssektoren, i tillegg til andre inngrep som samlet kan medføre tap og driftsutfordringer. Det er fare for at summen av etablerte inngrep i distriktet sammen med etablering av vindkraftverket med veitilknytning kan være til hinder for at reindriften kan opprettholdes i det omfanget den har i dag.

Fornøyd

Departementet har også lagt vekt på betydningen reindriften i dette området har for opprettholdelse og videreføring av den sårbare sørsamiske kulturen og språket.

– I dag har olje- og energiminister Tord Lien satt hensynet til verdifull natur, sørsamisk kultur og fremtid i forsetet. Vi har stått skulder ved skulder med reindrifta og sørsamene i kampen om fremtiden til Kalvvatnan, sier Lundberg.