Får bygge vindkraftverk i Selbu

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Trønderenergi Kraft AS lov til å bygge ut Stokkfjellet vindkraftverk i Selbu. Samtidig sier de nei til E. ONs søknad om konsesjon for Kopperaa vindkraftverk i Meråker kommune.

Banner med skriften: "La fjella leve - Stokkfjell-marsjen"

Det har blitt protestert mot planene for vindkraftverk i Stokkfjella, men til ingen nytte.

Foto: Eva Maria Fjellheim

– Stokkfjellet vindkraftverk er et teknisk og økonomisk meget godt vindkraftverk, med store muligheter for realisering. Prosjektet har oppslutning hos grunneierne og i Selbu kommune, og kan gi næringsutvikling lokalt både under anlegg og drift, skriver olje- og energiminister Terje Søviknes i en pressemelding.

Klaget

Trønder Energi Kraft AS fikk konsesjon av NVE til bygging av et vindkraftverk på inntil 90 megawatt (MW) på Stokkfjellet i Selbu kommune. NVEs vedtak ble påklaget av reindriftsinteressene, interesseorganisasjoner og enkelte privatpersoner. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fremmet innsigelse til konsesjonssøknaden.

Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert hensynet til Riast/Hyllingen reinbeitedistrikt, men kan ikke se at vindkraftverket vil være til hinder for videre regningssvarende reindrift i distriktet.

Departementet har i den forbindelse innskjerpet konsesjonsvilkår av hensyn til reindriften. De forutsetter også at det inngås avtale med reindriften om avbøtende tiltak særlig i anleggsperioden.

250 gigawatt

Vindkraftverket kan ved full utbygging gi en årlig produksjon på om lag 250 gigawattimer årlig (GWh), tilsvarende årsforbruket til om lag 12.500 husstander.

Departementet opplyser at de under klagebehandlingen har vurdert hensynet til landskap, friluftsliv og hyttebebyggelse. Hensynet til naturmangfold er særskilt ivaretatt gjennom de fastsatte vilkårene for konsesjonen, mener departementet.

Departementet har i dag også stadfestet NVEs avslag på E. ONs søknad om konsesjon for Kopperaa vindkraftverk i Meråker kommune. Departementet har i avslaget lagt vekt på hensynet til reindriften, landskap og friluftsinteressene.

I tillegg har innvendingene mot prosjektet fra svenske myndigheter vært av betydning for departementet i den sammenheng.