Hopp til innhold

Se den dramatiske landinga til Norges nye redningshelikopter

Løse gjenstander fløy av gårde i stor hastighet da det nye og langt større redningshelikopteret testlandet ved St. Olavs hospital. Nå krever sykehusdirektøren mer testing.

Nytt redningshelikopter, testl-lander på St. Olavs hospital

LANDET FOR FØRSTE GANG: Et nytt og langt større redningshelikopter testlander her ved St. Olavs hospital. Det gikk ikke helt som planlagt.

Foto: St. Olavs hospital

– Lufttrykket fra helikoptret var overveldende. Vi så folk som måtte holde seg fast nede på bakken, forteller direktør ved St. Olavs hospital i Trondheim, Grethe Aasved.

16 nye og langt større helikopter er kjøpt og anskaffelsen koster 14 milliarder kroner. De skal snart tas i bruk.

Aasved var til stede da det nye redningshelikoptret testlandet ved St. Olavs hospital i september i fjor.

– I filmer som ble tatt opp ser vi løse gjenstander virvle opp i stor hastighet, og med potensiell fare for personer, bygninger og biler i nærheten, forteller Aasved.

VOLDSOMT LUFTTRYKK: Nytt redningshelikopter landet ved St. Olavs hospital i september i fjor. En rapport viser at det ikke er trygt for syklister og barnevogner når helikoptret lander.

Ikke trygt

Testlandinger viser et enormt lufttrykk fra de nye helikoptrene når de lander og letter.

Testlandingene er gjort ved St. Olavs hospital og Haukeland sykehus i fjor høst. Begge steder er det utrygt for folk som er i nærheten når helikoptrene lander. Det viser en ny rapport som er kjent i høst. Derfor krever flere helseregioner mer testing før de tas i bruk.

– Jeg mener det er en forutsetning for at vi kan gå videre nå at vi får testet mere og får sett på hva som kan gjøres for å sikre situasjonen, sier direktør på St. Olavs hospital, Grethe Aasved.

Grethe Aasved, direktør St. Olavs hospital

VELDIG BEKYMRET: Sykehusdirektør Grethe Aasved på landingsplassen for helikopter på St. Olavs hospital. Den er ved det mest travle området på sykehuset og like ved akuttmottaket.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Kan bli nødvendig med tiltak

Justis– og beredskapsdepartementet sier det er et mål at nye redningshelikopter skal operere sikkert og trygt innen de oppdrag som redningshelikoptertjenesten utfører. Også landinger ved sykehus.

– Dette kan fordre mer eller mindre omfattende tiltak avhengig av infrastruktur og omgivelser ved de ulike sykehusene, skriver senior kommunikasjonsrådgiver, Andreas Bondevik i en e–post til NRK.

– Hvorvidt det skal foretas flere tester er en vurdering som må foretas på prosjektfaglig og operativt nivå, sier Bondevik i Justis– og beredskapsdepartementet.

Har etterlyst rapport

De nye redningshelikoptrene erstatter Sea King redningshelikoptrene som snart er 50 år. Det er bare et halvt år til de nye helikoptrene skal lande på St. Olavs hospital i Trondheim.

Sykehusledelsen har lenge etterlyst resultater fra testlandinga 11. september i fjor.

Først for noen uker siden fikk St. Olavs hospital tilfeldig og via omveier innsyn i rapporten. Her beskrives foruroligende funn etter test-landinger med det nye helikoptret på sykehusene både i Trondheim og Bergen.

– Vi tar denne situasjonen meget alvorlig og utfører nå en ROS-analyse for å avdekke hvorvidt det er mulig for dette helikoptret å lande, forteller sykehusdirektør, Grete Aasved.

Det haster å få på plass tiltak ved sykehuset der det lander redningshelikopter om lag 200 ganger i året.

Nye redningshelikopter, test St. Olavs hospital

NETTOPP LANDET: Redningshelikoptret er betydelig større og tyngre enn de gamle Sea King redningshelikoptrene.

Foto: St. Olavs hospital

Utrygt for folk når helikopter lander

Testlandingene ved sykehusene både i Trondheim og Bergen viser at det blir et voldsomt lufttrykk fra de nye redningshelikoptrene av merke AW101.

Det var ikke trygt for folk på gata da helikoptret landet ved St. Olavs hospital:

«Syklister og barnevogner kan ikke transporteres trygt ved siste fase av inn- og utflyging», heter det i rapporten.

Også ved Haukeland sykehus i Bergen var det problemer da helikoptret landet. Dette står i rapporten etter testen:

«Sykehuseier bes om å treffe tiltak som sikrer at ferdsel innenfor 50 meter radius av landingsplassen begrenses eller stoppes helt».

Rapporten er laget ved hjelp av Luftforsvaret på oppdrag fra Nawsarh, som leder anskaffelsen av nye helikopter.

Overrasket over at rapport ikke ble delt

Helse Midt-Norge fikk se rapporten for bare noen uker siden. De ba da om et møte i styringsgruppa.

– Vi er overrasket over at det finnes en rapport som vi ikke har mottatt – uansett offisiell status, skriver eiendomssjef Lars Magnussen i Helse Midt-Norge. Det går fram i et notat til møtet.

NRK har sett referatet fra dette ekstra møtet i styringsgruppa for Nawsarhs delprosjekt: helikopterlandingsplasser ved sykehusene. Her deltar også helseregionene.

Forsterkninger av landingsplassen ved St. Olavs hospital er gjennomført og har nå en vektkapasitet på 16 tonn. Helse Midt-Norge mener tida er knapp til å gjøre nye tiltak bare seks måneder før helikoptret tas i bruk fra Ørlandet.

Planla å vise rapport

En del av oppgaven til Nawsarh er å utbedre helikopterlandingsplasser ved sykehus som brukes av dagens Sea King redningshelikopter.

Nawsarh informerte i møte i styringsgruppa 7. oktober at alle rapporter, også rapporten etter testlandingene ved Haukeland sykehus og St. Olavs hospital, vil samles i en folder og veileder.

Det gjenstår nå bare sluttredigering, går det fram av referatet fra møtet i styringsgruppa.

Innfasing pågår av nye helikopter

Statsminister Erna Solberg var til stede da de to første redningshelikoptrene ble satt i drift på Sola i Stavanger i september.

– De nye helikoptrene vil gi større trygghet for folk på sjøen, langs kysten og i avsidesliggende områder over hele landet, sa statsminister Erna Solberg i talen under markeringa av nye redningshelikoptre.

Alle de nye helikoptrene skal være tatt i bruk i løpet av 2022.

– De nye redningshelikoptrene AW101, døpt «SAR Queen» er et vesentlig løft for landets redningstjeneste og luftambulansekapasitet, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Andreas Bondevik til NRK og fortsetter.

– Når innfasingsarbeidet er gjennomført, vil beredskapen for Norges befolkning være vesentlig forbedret, sier han.

Statsminister Erna Solberg under markering av nye redningshelikopter

STOR DAG: Statsminister Erna Solberg holdt tale under markeringa av de nye redningshelikoptrene på Sola i Stavanger i september.

Foto: Luftforsvaret

Kritisk til arbeid med landingsplasser

Helse Midt-Norge mener landingsplasser for de nye redningshelikoptrene burde vært på plass ved sykehusene.

«Min oppfatning er at Nawsarh ikke tar problematikken med landing på sykehus alvorlig nok. Og jeg er usikker på om det er forstått hvilken situasjon som oppstår nå som vi har kort tid igjen til helikoptrene tas i bruk til å få utbedret forholdene ved landingsplassene», skriver Lars Magnussen i Helse Midt-Norge i et notat lagt fram på møtet i styringsgruppa.

På grunn av rotorvind mener Helse Midt-Norge at det må stilles spørsmål ved hvilke sikkerhetstiltak på bakken som må gjennomføres – selv med en hevet landingsplass på over 30 meter.

Ved Ullevål sykehus planlegges det å heve og forsterke den eksisterende landingsplassen fra 19 til 31 meter over bakken. Samme høyde som landingsplassen på St. Olavs hospital.

Dagens høyde på Ullevål sykehus er vurdert for lav, fordi det vil medføre sterk rotorvind for folk på bakken.

Fraråder landing ved sykehus i Tromsø

Det er justisdepartementet som leder anskaffelsen av nye redningshelikoptre, som erstatter de gamle Sea King redningshelikoptrene. Arbeidet er organisert som et eget prosjekt som ledes av Nawsarh (Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopters).

I et brev til Nawsarh 21. september fraråder nå Helse nord at nytt redningshelikopter lander på Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN, i Tromsø.

«Per i dag vurderer UNN at landing med AW101 ikke er gjennomførbart», står det i brevet.

Det vises til testlandinger og utfordringer med rotorvind ved Haukeland sykehus i Bergen og St. Olavs hospital i Trondheim.

Nå ber Helse nord om at Nawsarh gjør en ny utredning av helikopterlandingsplassen på sykehuset i Tromsø.

Brev fra Helse nord

FRARÅDER LANDING: I dette brevet fra Helse nord datert 21. september står det at landinger av nytt redningshelikopter ikke kan gjennomføres ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Foto: Rita Kleven

Vil ha flere testlandinger

Flere helseregioner ønsker mer testing av de nye helikoptrene før de tas i bruk.

«Det at Nawsarh ikke prioriterer testlandinger for vurdering av tiltak mot rotorvind, vurderes av RHF-representanter som en feilvurdering av Nawsarh, står det i referatet fra møtet.

Men under møtet 7. oktober var det ingen planer om det

«Det planlegges ikke flere testlandinger i regi av Nawsarh. Dette begrunnes med at testlanding og evaluering tar mye tid og ressurser, og vil medføre risiko for utsettelse av oppstart. De neste landinger vil måtte gjennomføres av personell fra de enkelte basene», går det fram i møtereferatet.

De to redningshelikoptrene som er i drift fra i høst lander på Sola flyplass helt til nytt sykehus i Stavanger står ferdig i 2023.

Nytt redningshelikopter

ET LØFT: Nye og større redningshelikopter er hurtigere, har lengre rekkevidde og kan operere i dårligere vær enn dagens Sea King helikoptre. 16 nye redningshelikopter skal snart tas i bruk-

Foto: Forsvaret

Vil droppe ny landingsplass i Namsos

Mannskap fra Ørland er i høst i full gang med opplæring før de nye redningshelikoptrene tas i bruk i Trøndelag innen neste sommer.

Nå i oktober har Nawsarh gjort det kjent at de likevel ikke anbefaler at det bygges ny landingsplass på Sykehuset Namsos nord i Trøndelag.

Begrunnelsen er en kost og nytte vurdering.

– Dette er uakseptabelt. Vi må kunne bruke redningshelikoptrene, sier Tor Åm, administrerende direktør i Helse nord-Trøndelag.

– Det er ikke fattet noen beslutning i denne saken. Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt en anbefaling fra NAWSARH-prosjektet vedrørende tilpasning av landingsplassen ved Namsos sykehus, og saken er nå til vurdering i departementet, sier senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik.

Mener jobben burde vært gjort

Namsos-ordfører Arnhild Holstad er kritisk til at de nye redningshelikoptrene ikke kan lande på flere sykehus i Norge. Heller ikke ved akuttsykehuset i Namsos.

Det synes jeg er for dårlig. Det er veldig mange år siden at vi begynte å se på dette. For en har visst hva som skal komme. Så denne jobben burde vært gjort for lenge siden. Det er skuffende at det ikke er gjort, sier Holstad.

NRK retter: NRK skrev at anskaffelsen av nye redningshelikoptre koster 16,8 milliarder kroner da saken ble publisert. Dette var den kostnadsrammen som først ble vedtatt av Stortinget. Dette ble etterpå endret av Stortinget og kostnadsrammen for hele anskaffelsen er på 14.045 milliarder kroner i 2015-kroner. Dette er prisen for 16 helikoptre, vedlikeholdsutgifter og utgifter til tilpasning av blant annet landingsmuligheter ved sykehus.

Arnhild Holstad, ordfører i Namsos

KAN IKKE LANDE HER: Ordfører i Namsos, Arnhild Holstad, mener jobben med å klargjøre landingsplasser ved sykehusene burde vært gjort for lenge siden. Denne landingsplassen ved akuttsykehuset i Namsos er for nær bebyggelsen for nye helikopter.

Foto: Rita Kleven