Hopp til innhold

Enda verre for Rock City

I dag ble rapporten fra revisjonsfirmaet PwC om Rock City lagt fram, og den viser at den økonomiske situasjonen for rockesenteret i Namsos er verre enn antatt.

Formannskap Namsos

Namsos-politikerne ble orientert om situasjonen for Rock City i dag.

Foto: Frank Almås / NRK

I rapporten kommer det fram at selskapet har en negativ egenkapital på 10,6 millioner kroner, og at underskuddet for 2012 var på 8,9 millioner kroner. Altså 2,2 millioner kroner dårligere enn det som har framkommet i det offisielle regnskapet.

Kommunen har støttet

Ifølge revisorene skyldes dette "at tilskudd til investeringer og reklameverdier i hht avtale med NTE etter vår vurdering ikke er behandlet korrekt i regnskapet for 2011", som det heter i rapporten.

I rapporten kommer det også fram at Rock City har kunnet holde det gående fordi Namsos kommune ikke har fått betalt husleie på 7,6 millioner kroner, og at driftstilskuddet fra Kulturdepartementet på 5,8 millioner kroner for 2013 ble utbetalt tidlig i år.

Rock City

Rock City må ha hjelp av andre for å kunne overleve. Ett av forslagene går ut på at Namsos kommune må ettergi all gjeld.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Rock City har påtatt seg langsiktige forpliktelser som revisorene ikke kan se de har noen mulighet til å betjene gjennom en ordinær drift.

Avtaler må reforhandles

PwC mener Rock City må inngå avtaler og utarbeide budsjetter som baserer seg på reelle forventninger til inntekter de nærmeste årene.

Revisjonsselskapet foreslår at Rock Citys husleieavtale blir reforhandlet, og de må få en avklaring fra Kulturdepartementet om framtidig støtte. Rock City må også få ettergitt gjeld fra Namsos kommune.

Selskapet må nedskrive aksjekapitalen og få tilførsel av ny aksjekapital. Samtidig må økonomisk styring og kontroll forbedres for å sikre framtidig drift.

– Ingen misligheter

Politikerne i formannskapet i Namsos fikk se rapporten nå klokka 12. Styreleder i Rock City, Erik Stene, var til stede. Han synes det er en lite trivelig situasjon.

– Det er ikke avdekket misligheter i Rock City, men det har vært mye rot og uryddighet. Det er vårt ansvar, men vi vil ikke ta på oss noen skyld, fortalte han til Namsos-politikerne.

I rapporten kommer det også fram at Rock City har gjennomført transaksjoner med selskaper hvor det er et nært forhold mellom selskapet og ansatte i Rock City.

Det foreligger ingen dokumentert begrunnelse for hvorfor dette er gjort. Eller hvorfor disse er valgt foran andre leverandører.

Mulig lovbrudd

Når det gjelder den interne kontrollen i Rock City, avdekker revisjonsrapporten mulig brudd på aksjeloven. Her heter det blant annet:

"Styret har delegert fullmakt til daglig leder på 1 mill kr. Det er i hvert fall ett tilfelle hvor denne fullmakten er overskredet. I tillegg har daglig leder underskrevet avtaler, uten formelle vedtak i styret, med så betydelige økonomiske forpliktelser for RCN at de kan være problematiske i forhold til Aksjelovens 6-14 2. ledd (daglig leder har ikke fullmakt i avgjørelser som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning)".

På dette tidspunktet var Svein H. Karlsen daglig leder i Rock City.

PwC skriver også at det har vært vanskelig å framskaffe styredokumenter som signerte styreprotokoller, underlag til styresaker, avtaler, kontrakter og arbeidsavtaler. Det er også avdekket at Rock City ikke har hatt skrevne innkjøpsrutiner i selskapet. Dette bekrefter inntrykket av et selskapt uten en god intern kontroll.

Styreleder beklager

På en pressekonferanse i ettermiddag sa styreleder i Rock City, Erik Stene, unnskyld.

Han beklager at de ikke har innfridd sitt nasjonale mandat.

– Åpningen 11.11.11 fikk koste hva det koste ville på bekostning av mandat og økonomi, sa Stene.

Rapport Rock City

Styreleder Erik Stene i Rock City la fram rapporten for Namsos-politkkerne i dag.

Foto: Kjartan Trana / NRK