Dobbeltdrapsmannen fortsatt like farlig

Nordtrønderen drepte og misbrukte sin stedatter i 2002, og ble dømt til 21 års forvaring. Onsdag fikk han avslag på sin begjæring om prøveløslatelse.

Drap Steinkjer.

Bildet ble tatt etter domsavsigelsen i 2003. Den dømte føres tilbake til fengselet.

Foto: Stian Manka / SCANPIX

51-åringen sonet sju år i fengsel på 80- og 90-tallet etter å ha kvalt sin daværende samboer i 1987. I 2002 drepte han datteren til sin nye samboer og etterpå voldtok han den 12 år gamle jenta. Mannen ble i Inderøy tingrett dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring med 10 års minstetid.

Dobbeltdrapsmannen fra Nord-Trøndelag begjærte seg prøveløslatt i fjor høst etter å ha sonet minstetiden, og saken ble behandlet i Sør-Trøndelag tingrett i forrige uke.

Grufulle og frastøtende handlinger

Dommen som foreligger i dag er knusende for mannen. Tingretten slår fast at han fortsatt er like farlig for samfunnet som da han ble dømt i 2003.

Dom mot dobbeltdrapsmann

Dommern fra Sør-Trøndelag tingrett var enstemmig.

Foto: Joar Elgåen / NRK

I dommen heter det:

"Tiltaltes handlinger var grufulle og frastøtende. Han påførte NN (stedatteren) store og umenneskelige lidelser mens hun kjempet for livet og for å avverge angrepene.

Samfunnsvernet vil gjøre seg gjeldende med særlig styrke i en slik sammenheng. Retten mener tiltaltes handlinger gir uttrykk for total mangel på empati."

Sakkyndige: – Høy fare for gjentakelse

I prøveløslatelsessaken ble det ført to sakkyndige vitner, psykologspesialistene Jim Åge Nøttestad og Svein Øverland. Øverland har gjort flere risikovurdering av drapsmannen under soning, og slo fast at det er moderat til høy fare for at han skal begå ny vold.

51-åringen fortalte også i retten at han har et svært lite nettverk utenfor fengselet, bare sin mor og tre søsken, Tingretten har lagt vekt på at han ikke har noen som han kan kontakte ved en eventuell krise, og skriver i dommen:

"Manglende støtte i nettverk og eksponering for risikosituasjoner er klare risikofaktorer.

Tiltalte har i retten gitt uttrykk for at han selv har tanker om at et nytt samboerskap kan bli problematisk, og videre at han dersom han begynner med rus og isolerer seg vil representere en risiko."

Fortsatt et mysterium

Tingretten gjør et sentralt poeng av at bakgrunn for de to drapene fortsatt er et mysterium. Verken tiltalte eller vitnene har greid å gi en plausibel forklaring på hvorfor han utførte de grusomme handlingene som han er dømt for, fastslår dommerne.

Det er nesten 16 år mellom drapene. Årsaksforholdene kan ikke anses som klarlagt så langt, heter det.

Retten slår også fast at:

"det er ikke sannsynlig at tiltalte når ting går ham imot vil søke hjelp for å håndtere vanskelige følelser, tvert imot.

Retten kan ikke se at det her er endringer ved tiltalte som gjør at gjentakelsesfaren for nye alvorlige voldshandlinger og/eller sedelighetsforbrytelser er redusert nevneverdig i forhold til det som var situasjonen i 2003.

Retten kan ikke se dette annerledes enn at det per i dag er en kvalifisert, nærliggende og reell gjentakelsesfare. Forvaring er etter rettens syn nødvendig for å verne samfunnet."

Begjæringen om løslatelse ble derfor enstemmig avvist.

– Vet ikke hva som må endres

Aktor, førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, er godt fornøyd med dommen som er helt i samsvar med påtalemyndighetens syn. Soknes mener dobbeltdrapsmannen ikke kan sendes ut i samfunnet igjen før man har funnet ut hvordan han kan rehabiliteres i fengselet først.

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes

Aktor, førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

Foto: Joar Elgåen / NRK

– Vi vet ikke årsaken til de to drapene han har begått. Det er noen tanker rundt det, men ingen konklusjon. Forvaring er jo ment å være en straff, selvfølgelig, men også en prosess der man prøver å endre en adferd slik at det på et tidspunkt skal bli trygt at vedkommende kan komme ut i samfunnet igjen.

– Før man vet årsaken til gjerningen kan man vanskelig begynne med noen endringsprosess. Den bør vel kanskje snart igangsettes for denne domfelte, sier Soknes.

– Hvem har ansvaret for at dette ikke har skjedd i løpet av de 11 årene han har sonet hittil?

–Jeg vil ikke svare på en slik måte at det oppleves som en kritikk mot noen, men her er det et samspill mellom kriminalomsorgen som har ansvaret for gjennomføring av soningen, og den domfelte selv. Det samspillet må være optimalt for at man skal finne ut hvorfor det skjedde det og hva skal endres, og så starte en mulig endringsprosess, sier Soknes.

Fortsatt tre-fem år i fengsel

Påtalemyndigheten er også usikker på hvor lang tid 51-åringen fortsatt må sone før man kan vurdere en prøveløslatelse.

-Det ble uttalt av en av de sakkyndige under bevisførselen i denne saken at man så for seg en terapi som gjerne kunne vare tre-fem år, uten at man kunne si det for sikkert. Jeg mener det er et godt utgangspunkt, og at man prøver å starte det så raskt som mulig, sier Soknes.

I teorien kan en forvaringsdømt bli sittende i fengsel livet ut, hvis de sakkyndige gjentatt mener at han utgjør en stor fare for resten av samfunnet.

– Dommen i denne saken har en lengstetid på 21 år. Når lengstetid inntrer, tar man stilling til om det blir løslatelse eller begjæring om forlengelse. Dette kan gjentas flere ganger, for fem år hver gang. Vurderingen gjøres fortløpende, og jeg tror ingen pr i dag kan svare med sikkerhet hvordan det vil slå ut i denne saken, sier Soknes.

– Er det realistisk at denne drapsmannen noen gang blir løslatt?

– Det vil jeg ikke ha noen oppfatning om. Det jeg er sikker på er at pr i dag så var det riktig å ikke prøveløslate ham, sier Soknes.

Vurderer anke

Det er foreløpig uklart om 51-åringen anker.

andre mahrtiniussen larsen

Forsvarer André Marthinussen Larsen.

Foto: Joar Elgåen/NRK

– Jeg har konstatert hva retten har kommet til, men har ikke fått ikke pratet med klienten min ennå. Derfor kan jeg foreløpig ikke kommentere dommen på hans vegne, sier mannens forsvarer, advokat André Marthinussen Larsen.

– Jeg har planlagt et møte med ham i fengselet torsdag, så jeg regner med at vi vil vurdere da om dommens skal ankes, sier Larsen.