Dette betyr statsbudsjettet for Trøndelag

Finansminister Sigbjørn Johnsen la i dag frem statsbudsjettet i Stortinget. Her er noen av tiltakene for trøndelagsfylkene.

Sigbjørn Johnsen
Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

  • Se sendingen fra Stortinget direkte her

Det er nå klart at det tidligere konkurstruede Rock city i Namsos fortsatt får statsstøtte. I statsbudsjettet blir tilskuddet økt med 204.000 kroner til vel seks millioner kroner.

Regjeringen foreslår å etablere straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Nord- og Sør-Trøndelag. Til sammen vil det etableres 35 plasser i trøndelagsfylkene.

Regjeringen foreslår å bevilge 1216 millioner kroner til Energifondet og Enovas arbeid med energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi. De totale inntektene til Energifondet anslås til om lag 2000 millioner kroner i 2014. Enova SF er lokalisert i Trondheim.

Inntektsvekst for kommunene

Den avtroppende regjeringen legger opp til at kommunene skal få en reell inntektsvekst på 7,7 milliarder kroner i 2014. 5,2 milliarder av disse er såkalte frie inntekter og skal dekke merutgiftene som kommunene får som følge flere barn og eldre og et generelt økende folketall.

I 2007 ble ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnført. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at Nord-Trøndelag fylke får kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.

LES: Reiser til Brussel for å beholde differensiert arbeidsgiveravgift

Regjeringen foreslår å bevilge 115,7 millioner kroner til regional utvikling. Inkludert er blant annet en skjønnstildeling til å dekke den statlige andelen av Nord-Trøndelags deltakelse i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg).

Falstadsenteret

Falstadsenteret får 17,1 millioner for å spre kunnskap om fangehistorie fra andre verdenskrig og ha fokus på menneskerettigheter og humanitær folkerett.

Foto: Mette Moslet Kjesbu/NRK

Flere studieplasser

Regjeringen foreslår å øke antall studieplasser ved NTNU med 310 fra 2013 til 2014.

Regjeringen foreslår også 4,8 millioner kroner til 13 nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 3,9 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås det å bevilge om lag 25,8 millioner kroner til Artsdatabanken og 3,5 millioner kroner til BIBSYS, som administreres ved NTNU.

Regjeringen foreslår å bevilge 15,7 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2014, noe som gir en økning på totalt 208 studieplasser fra 2013 til 2014.

Totalt foreslås en bevilgning på 438 millioner kroner til Høgskolen i Nord-Trøndelag. Det gir en økning på 29 studieplasser. Regjeringen foreslår en økning på 714 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene.

Kultur

Kulturen styrkes med 18 millioner kroner totalt i begge fylker.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet med 4,5 millioner kroner til Trondheim Symfoniorkester i 2014, som gir et samlet forslag til bevilgning på nærmere 78 millioner kroner.

TrondheimSolistene får 0,35 millioner kroner mer, til en samlet bevilgning på 3,4 millioner kroner i 2014.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Nord-Trøndelag Teater med 3,3 millioner kroner, slik at tilskuddet i 2014 blir 13,9 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til Opera Trøndelag (tidligere Steinvikholm Musikkteater) med 0,3 millioner kroner knyttet til grunnlovsjubileet. Tilskuddet i 2014 er foreslått til 4,1 millioner kroner.

Vei og jernbane

Togene står på Trønderbanen i helga.

Den avtroppende regjeringen bevilger penger til dobbeltspor på Trønderbanen.

Stoltenbergregjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 10 milliarder kroner til nye jernbaneinvesteringer neste år. To av åtte store prosjekter er:

  • Igangsetting av bygging av dobbeltspor mellom Værnes og Hell. 154 millioner kroner er foreslått til prosjektet.
  • Videreføre arbeidene med dobbeltspor som inngår i fellesprosjektet E6 og Dovrebanen.

LES: Får dobbeltspor på Trønderbanen

I Nasjonal transportplan 2014-23 er det satt av 10 millarder kroner til fornying og opprusting av fylkesveiene.

222 millioner kroner er foreslått til E39 Harangen – Høgkjølen i Orkdal kommune.

237 millioner kroner er avsatt til E6 Nidelv bru – Grillstad i Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 177 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Forsvaret investerer i Trøndelag

Bevilgningen til skogvern økes med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Sør-Trøndelag som er aktuell for vern.

Forsvaret skal bruke 180 millioner kroner på bygg og anlegg i Sør-Trøndelag. Blant annet er ny innflygingsradar på Ørlandet og utvikling av skytefeltet på Tarva øremerket penger.

Ocean Space Centre får 15 millioner kroner til videre utredning. Målet er at senteret skal bli et internasjonalt kunnskapsnav innen havromsteknologi.

– Den foreslåtte øremerkede bevilgningen over statsbudsjettet 2014 er svært viktig for arbeidet med å realisere Ocean Space Centre. Vi i fagmiljøene opplever dette som en reell milepæl i arbeidet som nå har pågått siden 2005, sier Marinteks administrerende direktør, Oddvar Eide, i en kommentar.

LES: – Ocean Space Centre er lønnsomt

Ocean Space Centre

Dette er første gang siden 2008 at prosjektet Ocean space Centre får en større bevilgning fra statlige myndigheter.

Foto: Ocean Space Centre/Headspin

Siste fra Trøndelag

Alf Skille

TV-nyheter ved Alf Skille

TV-nyheter ved Alf Skille