Hopp til innhold

Biskop mener regjeringen neglisjerer høyesterettsdom

Tillit og nestekjærlighet er bærebjelker i rettsstaten, sier biskopen i Nidaros. Hun retter kraftig kritikk mot regjeringens håndtering av høyesterettsdommen om vindkraftanleggene på Fosen.

Biskop Herborg Finnset holder nyttårstale i Nidarosdomen.

BER STATEN VISE MER KLOKSKAP: Biskop i Nidaros, Herborg Finnset, mener regjeringen trår feil overfor Norges eget urfolk i saken om vindkraftanleggene på Fosen.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Regjeringen utfordrer rettsstaten, sier biskop i Nidaros, Herborg Finnset.

Hun reagerer på at en dom fra Høyesterett ikke fører til mer endringer enn det som er vist på Fosen.

11. oktober 2021 slo Høyesterett i storkammer enstemmig fast at konsesjonen til utbygging av landets to største vindkraftanlegg bryter med FN-konvensjon om urfolks rett til kulturutøvelse.

Det handler om store vinterbeiteområder for rein, som nå er bygd ned av turbiner og anleggsveier.

Et samlet storkammer i Høyesterett uttalte at denne utbyggingen er i strid med folkeretten, sier Finnset.

Les også: Ett år siden dommen i Høyesterett – ingenting har skjedd på Fosen

Leif Arne Jåma, Storheia.
Leif Arne Jåma, Storheia.

Hun viser til at den som tilhører en etnisk, religiøs eller språklig minoritet, ikke skal nektes retten til å dyrke sin kultur sammen med andre medlemmer i gruppen.

En nyttårstale viet urfolk

Biskopen brukte store deler av nyttårstalen i Nidarosdomen tirsdag til å rette oppmerksomheten mot konflikten.

På Fosen har Høyesterett gitt reindriftssamene fullt medhold i at utbyggingen av vindkraft er i strid med rettighetene deres.

Høyesterett fastslo at vindselskapets konsesjon er ugyldig. Men ingen ting skjer fra regjeringens side, sier biskopen.

Hun viser også til at reindrift er en form for vernet kulturutøvelse.

Svarten, en tambukk

Rein i fjellområdene til sørgruppen av reindriftssamer på Fosen, Sør-Fosen sijte.

Foto: Leif Arne Jåma

Biskopen trakk i tillegg fram bekymringer fra næringa selv og fra Statsforvalteren i Trøndelag som viser til at bærekrafta i reindrifta er truet.

Nidaros bispedømme har et særskilt ansvar for det sørsamiske språkområdet og sørsamisk kirkeliv.

Olje- og energidepartementet (OED) understreker at regjeringen følger opp Norges folkerettslige forpliktelser, og at de har iverksatt en prosess for å sikre rettighetene til reindriften på Fosen.

Det er uklart for departementet hvorfor biskop Finnset mener denne prosessen utfordrer rettsstaten, og eventuelt hva som er den rettslige begrunnelsen for dette, sier statssekretær i OED, Elisabeth Sæther (Ap).

Kan bli vanskelig med forsoning

Stortinget satte i 2018 ned en egen Sannhets- og forsoningskommisjon.

Den gransker urett begått mot samer, kvener og skogfinner som følge av fornorskningspolitikken.

Kommisjonen sendte nylig et brev til OED hvor de ber om svar på hvordan departementet vil greie å ivareta både statens eierinteresser og statens menneskerettslige forpliktelser i Fosen-saken.

Storheia, januar 2023

Turbiner og veier på Storheia på Fosen. Konsesjonene til utbygginga av Storheia og Roan er kjent ugyldige av Høyesterett i storkammer. Det er satt opp til sammen 151 turbiner i de to fjellområdene som tidligere var viktige vinterbeiteområder for rein.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Sannhets- og forsoningskommisjonen vurderer situasjonen rundt vindkraftprosjektene på Fosen, som så alvorlig for tillit og mulighet for forsoning, at de har bedt om møter med myndighetene for å legge frem alvoret i saken. Hvordan skal vi få til forsoning uten rettferdighet?, spør biskopen.

Les også: Sterk uenighet om utbygging er pågående menneskerettighetsbrudd

Storheia, Fosen
Storheia, Fosen

Høyesteretts avgjørelse bygger imidlertid på et premiss om at konsesjonsvedtakene er ugyldige. Dette følges opp av forvaltningen. Hvordan den forvaltningsrettslige prosessen skal følges opp, eller hva som faktisk skal skje med vindkraftanleggene er imidlertid ikke avklart gjennom domstolsbehandlingen, sier Sæther.

Bekymret for ungdom og klima

Finnset fortalte også fra et møte hun hadde hatt av en gruppe ungdommer fra programmet «Pilgrimage for justice and peace» i regi av Kirkenes verdensråd.

De var spesielt interessert i klimarettferdighet, og omkostningen av utviklingen av miljøvennlig teknologi.

Gruppa hadde samtaler med unge samer ved Nord Universitet og besøkte sørsamisk menighet.

De pekte på at disse utfordringene altfor sjelden bli diskutert i europeisk sammenheng, og at trusselen mot vår dyrebare, urørte natur trues av det grønne skiftet. Dette er et tankekors, og en svær etisk utfordring for oss alle, sier Finnset.

Gravemaskin i blomstereng

Også det grønne skiftet utgjør en trussel mot urørt natur.

Foto: Jørn B Olsen - Rolf Sørensen / Samfoto

– De reelle ødeleggelsene av norsk natur er ukjent

Tok fjellene før saken var avklart

Da de to fjellområdene Storheia og Roan skulle bygges ut, ble det gjort en forhåndstiltredelse av landområdene før saken var avgjort i domstolene.

Det ble gjennomført ekspropriasjon.

OED viser til at det eneste som formelt sett ble avklart gjennom høyesterettsdommen er at et skjønn om ekspropriasjon ble nektet fremmet. At vindkraftkosesjonærenes ekspropriasjonskrav ble avslått.

Les også: Staten hjalp bare den ene siden i rettssak, nå strømmer kritikken på i Fosen-saken

Reinsdyr på Storheia, Fosen
Reinsdyr på Storheia, Fosen

Det har vært reindrift i området i 500 år.

Det var OED som gav endelig konsesjon til utbyggingen på Fosen i 2013.

Det er også OED som har fått jobben med å komme fram til en løsning.

Marte Mjøs Persen møter reindriftssamer på Fosen. Her i intervju med TV2.

Befaring med Olje- og energidepartementet på fjellet i Roan i 2022 med daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) som her blir intervjuet av TV 2.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

OED viser til at eventuelle endringer i konsesjonene til Roan og Storheia vindkraftverk må skje ved nye enkeltvedtak i samsvar med energilovens og forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling.

Departementet har varslet konsesjonærene om at omgjøring av konsesjonene vil bli vurdert. Departementet er opptatt av å gjennomføre en grundig behandling, for å sikre at beslutningen som fattes vil stå seg for ettertiden og at vi forhåpentligvis kan unngå nye rettslige prosesser, sier Sæther.

Biskopen er bekymret for hva som vil skje med folks rettsoppfatning i kjølvannet av denne saken.

Vi er avhengige av hverandre- og vi er avhengige av å ha tillit til myndigheter og til hverandre. Tillit og nestekjærlighet er bærebjelker i rettsstaten, sier Finnset.

To oljeplattformer kan få strøm fra omstridte vindkraftanlegg: – Uetisk, mener miljøbevegelsen