– De har ikke bevist at behandlingen virker

En tilsynsrapport førte til at Helse Midt-Norge nå stanser det omstridte traumetilbudet ved Betania Malvik. – De har gitt for lite innsyn i behandlingen sin, sier psykolog.

Betania Malvik

I mars kom Helsetilsynet med sterk kritikk av Betania, etter at en pasient hadde blitt sykere av behandlingen hun fikk ved traumeenheten. Kvinnen begikk selvmord ett år etter at hun ble utskrevet.

Foto: NRK

Behandlingstilbudet ved Betania Malvik ble etablert for å gi hjelp til personer som sliter med traumer etter gjentatte seksuelle overgrep. En ny tilsynsrapport fra Statens Helsetilsyn sier imidlertid at tilbudet ikke er godt nok, og kritiserte bruken av psykodrama i en enkeltstående sak.

– Problemet er at vi ikke kan si om behandlingen er god eller ikke, sier psykolog Tomas Formo Langkaas, som har etterlyst informasjon om hvor gode behandlingsresultater Betania faktisk har.

LES: Betania-forsker drapstruet

Forskning kritisk til tilbudet

Betania i Malvik

– Vi er først og fremst lei oss på vegne av våre pasienter. De fortjener et godt døgntilbud, sier direktør Ingfrid Eggen Skogrand.

Foto: Morten Waagø / NRK

Helse Midt-Norges kontrakt med den private helseinstitusjonen Betania Malvik gikk først ut i 2009. En studie fra samme år av forskere ved psykologisk institutt ved NTNU, førte til at Helse Midt-Norge først ikke ville forlenge avtalen.

– Sammenfattet kan det oppsummeres med at det (...) fremkom en klar overensstemmelse i gruppen respondenter som i intervju enten oppga en
opplevelse av ingen/midlertidig endring eller forverring etter behandlingsopphold, het det i studiens konklusjon.

Imidlertid ble det inngått en ny avtale i 2010, som blant annet forutsatte en følgeforskning det ifølge helseforetaket har vært problematisk å få etablert.

– Det er viktig for oss å sikre et godt tilbud til denne gruppen pasienter. Det er derfor de siste årene arbeidet målrettet med å heve kompetansen og utvikle tilbudet ved våre helseforetak. Vi er derfor i en annen situasjon enn vi var i 2010 da vi videreførte traumetilbudet ved Betania Malvik, sier konstituert fagdirektør Henrik Sandbu på foretakets nettsider.

Brøt lov om spesialisthelsetjenesten

Betania Malvik er uenige med Helse Midt-Norge i at tilsynsrapporten bør føre til en nedleggelse, og sier at de nå har sikret et godt behandlingstilbud i tråd med rapporten.

– Vi er triste og lei oss i dag. Vi mener vi har et godt behandlingstilbud til våre pasienter, og mange gir gode tilbakemeldinger til oss, sier direktør ved Betania, Ingfrid Eggen Skogrand, til NRK.

Helsetilsynets rapport sier at Betania Malvik har brutt spesialisthelsetjenesteloven og internkontrollforskriften under behandling av en av sine pasienter. Skogrand sier de har tatt rapporten alvorlig og at de er sikre på at behandlingstilbudet er godt og forsvarlig.

Tomas Formo Langkaas

– Det har vært bekymring knyttet til forsvarligheten i behandlingstilbudet lenge, sier psykolog Tomas Langkaas.

– Pasientene vil nå gå glipp av et døgntilbud og et behandlingstilbud som er tuftet på deres egne behov. Tilbudet er bygget opp i tråd med de ønsker og behov som traumepasienter har. Helse Midt-Norge sier disse skal få et tilbud på St. Olavs Hospital, men vi kjenner ikke innholdet i dette.

– For lite innsyn i behandlingen

Psykolog og stipendiat Tomas Formo Langkaas har sammen med tre kollegaer kritisert Betania Malvik for at det har vært vanskelig å forske på behandlingsmetodene de benytter.

– Vår bekymring var knyttet til at det var for lite kunnskap og for lite innsyn i hva som foregikk i behandlingen, sier han til NRK.

Langkaas sier det har vært bekymring omkring forsvarligheten i dette behandlingstilbudet siden 2007, og at det da er ekstra viktig at man får dokumentert om bekymringene er reelle eller ikke.

– Denne dokumentasjonen har man ikke fått. Vi har fått forståelse av at det er ledelsen og også kulturen på Betania som ikke gir utenforstående tilgang til informasjon.

– Mange har sagt at de er veldig fornøyde med behandlingstilbudet. Men det har vært gjort forsøk fra helseforetaket på å drive forskning på effekten, og det har de ikke fått til. De som har forsøkt har uttalt at de følte seg motarbeidet, sier Langkaas.